English

פריט 40:

תולדות אברהם – פיורדא תקכ"ט – מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר: $200 - $300

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר תולדות אברהם – פיורדא תקכ"ט – מהדורה ראשונה. עותק מיוחס. 


ספר תולדות אברהם, חידושים על מסכתות קידושין וכתובות, מאת הגאון רבי אברהם ברודא אב"ד ור"מ פראג מיץ ופרנקפורט דמיין, עם דרשות על התורה בשם "כתנת יוסף" מאת חתנו רבי יוסף משה ברעסלא.
כאן המקום לציין לדבר מרגש המראה את גודל אהבת התורה שהיה למחבר, נדפס לפני אחד החידושים על מסכת כתובות (נט/1): "..בהלכה זו היינו עוסקים באותו שבוע שנתבקש רבינו לישיבה של מעלה, והיה החילוק הלז בידו ומעיין בו עד שקמו עיניו מראות כמעט חצי רביעית שעה קודם מותו, ואחר כך הניחו על לבו וכך היה מונח עד לאחר עלייתו למעלה".

חתימה בדף השער: "שמואל בר"א".

חותמת בדף שמאחורי דף השער: "נחמן ברוך הכהן ראבינשטיין – פלך ווארשא – אב"ד דק"ק קארטשוב".
[4], סא דף. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי רטיבות ובלאי. סימני עש בחלק מהדפים. קרעים ונקבי עש בדף השער.