English

פריט 44:

רגל ישרה. מהדורה יחידה. דיהרנפורט תקל"ז

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר: $300 - $500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

רגל ישרה, שיורי רש"י, בסופו 'קונטרס למידות ומשקלות' וקונטרס 'הנדסי והערוגה' [מאת רבי גדליה ליפשיץ]. דפוס יחיאל מיכל מייא, דיהרנפורט, תקל"ז [1777]. מהדורה יחידה.


[2], נד דף, 19 ס"מ. עם הסכמות בעל ה'שאגת אריה' והסכמות נוספות. עם תו ספר וחותמות של "סעדת בחורים", חברה לתמיכה בבחורים נזקקים מקרב תלמידי הסמינר התאולוגי ההולנדי למורים ולרבנים.

לתולדות הסמינר התאולוגי היהודי בהולנד – ראה מאמרו של פרופ' דן מיכמן, 'רוח "המזרחי" ובית-המדרש לרבנים ולמורי דת באמסטרדם', בכתב העת בר-אילן : ספר השנה למדעי היהדות והרוח של אוניברסיטה בר-אילן, 1, עמו' כח-כט.

כריכת קלף מנותקת, כתמים קלים, מצב בינוני-טוב.