English

תפארת - 51

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 101:
איגרת משפחתית מהברכת אברהם מסלונים עם ברכות לישועה ורפואה
איגרת משפחתית מהברכת אברהם מסלונים עם ברכות לישועה ורפואה מכתב משפחתי רצוף ברכות בענייני רפואה בכתב-יד קדשו של כ"ק אדמו"ר ה"ברכת אברהם" מסלונים, אל בנו ר' מרדכי וכלתו – "בישועה ורפואה וכל טוב להבן עם הבת"

מחיר פתיחה:

300

פריט 102:
מכתב נדיר מהרה"ק הברכת אברהם מסלונים והרבנית
מכתב נדיר מהרה"ק הברכת אברהם מסלונים והרבנית מכתב משפחתי בכתב-יד קדשו של כ"ק אדמו"ר ה"ברכת אברהם מסלונים – שנות התש"י

מחיר פתיחה:

400

פריט 103:
רבי אפרים דוב לאנגנער מקאמארנא
רבי אפרים דוב לאנגנער מקאמארנא כתבי סמיכה לרבנות בכתב יד הרה"ק רבי אפרים דוב לאנגענאער אב"ד קאמארנא ונכד הרה"ק , להרב הגאון החסיד רבי אברהם יוסף הורינשטיין. קאמרנא, תרצ"ג. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 104:
מכתב בענייני צדקה מהאדמו"ר רבי יעקב ישראל ממילוואקי, תרצ"ד.
מכתב בענייני צדקה מהאדמו"ר רבי יעקב ישראל ממילוואקי, תרצ"ד. מכתב בענייני צדקה וחסד, נדבת לבו הטהור של הרה"ק רבי יעקב ישראל טווערסקי אדמו"ר ממילוואקי לארגון הצדקות המאוחדות שהקים מרן הראי"ה קוק. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 105:
מכתב מרי דארעא דישראל הגרי"ח זוננפלד והרב מלובלין לטובת יתומי ירושלים
מכתב מרי דארעא דישראל הגרי"ח זוננפלד והרב מלובלין לטובת יתומי ירושלים מכתב תודה ששלחו ראשי פרנסי ירושלים ובראשות מרן הגאון האדיר רבי יוסף חיים זוונפלד ורבי אליהו קלצקין בעל 'תורת חסד' מלובלין, לראשי אגודת ישראל בשווייץ. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 106:
דברי שלום, מאת רבי שלום יצחק לעוויטאן. דפוס האחים קאטצבורג, בודפסט, תרפ"ד (1924), מהדורה יחידה....
דברי שלום, מאת רבי שלום יצחק לעוויטאן. דפוס האחים קאטצבורג, בודפסט, תרפ"ד (1924), מהדורה יחידה.... דברי שלום, מאת רבי שלום יצחק לעוויטאן. דפוס האחים קאטצבורג, בודפסט, תרפ"ד (1924), מהדורה יחידה. עם הקדשת המחבר לגאון רבי יוסף חיים זוננפלד.

מחיר פתיחה:

200

פריט 107:
חוברת 'אגרת הטהרה' להגראי"ה קוק ו'טהרת ישראל' להגרי"מ טוקאצינסקי. דפוס ראשון. תר"צ.
חוברת 'אגרת הטהרה' להגראי"ה קוק ו'טהרת ישראל' להגרי"מ טוקאצינסקי. דפוס ראשון. תר"צ. חוברת הכוללת את אגרת הטהרה ששלח הגאון הגדול רבי אברהם יצחק הכהן קוק - מרן הראי"ה - ועמה ספר 'טהרת ישראל' שחיבר תלמידו ומקורבו הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל טוקאצ'ינסקי 

מחיר פתיחה:

120

פריט 108:
סדר הפורים המשולש וסדר ערב פסח שחל בשבת, כפי שנתקן ע"י הגאון רבי יוסף חיים...
סדר הפורים המשולש וסדר ערב פסח שחל בשבת, כפי שנתקן ע"י הגאון רבי יוסף חיים... סדר הפורים המשולש וסדר ערב פסח שחל בשבת, כפי שנתקן ע"י הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד. דפוס מוריה שענבוים-ווייס, ירושלים, תר"ע [1910]. נדיר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 109:
מכתב ארוך ומרתק בכת"י הגאון רבי דוד שפרבר מבראשוב
מכתב ארוך ומרתק בכת"י הגאון רבי דוד שפרבר מבראשוב מכתב אישי ארוך ביותר וחשוב מאת הגאון הגדול רבי דוד שפערבער גאב"ד בראשוב ובעל אפרקסתא דעניא. שנות התש"י.

מחיר פתיחה:

150

פריט 110:
ספר סגולה! ספר הקדוש בת עין במהדורה ראשונה. ירושלים, תר"ז. נדיר.
ספר סגולה! ספר הקדוש בת עין במהדורה ראשונה. ירושלים, תר"ז. נדיר. ספר סגולה! ספר הקדוש בת עין חיברו הרה"ק רבי אברהם דב מאווריטש. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תר"ז [1847]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

400

פריט 111:
רגל ישרה, דינאוו. מהדורה ראשונה. גליונות רחבים!
רגל ישרה, דינאוו. מהדורה ראשונה. גליונות רחבים! ספר חסידות וקבלה: רגל ישרה, להרה"ק המפורסם בעל 'בני יששכר' מדינוב - דפוס ראשון. לעמבערג תרי"ח. עותק עם גיליונות רחבים במיוחד.

מחיר פתיחה:

500

פריט 112:
ברכת אברהם, מהרה"ק רבי אברהם אלחנן מפלאנטש. ווארשא תר"ל
ברכת אברהם, מהרה"ק רבי אברהם אלחנן מפלאנטש. ווארשא תר"ל ברכת אברהם, להרה"ק רבי אברהם אלחנן מפלאנטש תלמיד הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב. ווארשא תר"ל.

מחיר פתיחה:

100

פריט 113:
יושר דברי אמת, מהדורה ראשונה, מונקאטש תרס"ה. עותק אדמו"ר מסטראפקוב.
יושר דברי אמת, מהדורה ראשונה, מונקאטש תרס"ה. עותק אדמו"ר מסטראפקוב. המהדורה הראשונה של יושר דברי אמת, כרוכה עם ספרי חסידות נוספים, עותקו האישי של הרה"ק רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ - הלברשטאם, מימי חורפו בק"ק אונגוואר.

מחיר פתיחה:

150

פריט 114:
תהלים עם ביאורי הרה"ק מניקלשבורג ובעל ההפלאה פיעטרקוב, תרפ"ד
תהלים עם ביאורי הרה"ק מניקלשבורג ובעל ההפלאה פיעטרקוב, תרפ"ד תהלים, עם פירוש "לקוטי אורות" ו"פנים יפות", מאת הרה"ק רבי שמואל שמעלקי מניקלשבורג ואחיו הרה"ק רבי פינחס הלוי בעל 'הפלאה' פיעטרקוב, תרפ"ד [1924]. עם חתימות העורך, רבי פינחס פינקלשטיין הי"ד.

מחיר פתיחה:

200

פריט 115:
ספר חסידות שנדפס במהלך מלחמת העולם השניה! אילה שלוחה, בודאפעשט תש"ג.
ספר חסידות שנדפס במהלך מלחמת העולם השניה! אילה שלוחה, בודאפעשט תש"ג. ספר שהודפס בהונגריה במהלך מלחמת העולם השנייה! אילה שלוחה, מאמרי חסידות מאת הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ. דפוס משלם זלמן כ"ץ קאטצבורג, בודפסט, תש"ג [1943].

מחיר פתיחה:

250

פריט 116:
ספר התמונה. קוריץ, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה.
ספר התמונה. קוריץ, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה. ספר התמונה. קוריץ, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

250

פריט 117:
ספרי קבלה דפוס קארעץ תקמ"ד. עותק הרה"ק רבי חיים מסאטמאר -ראצפערט
ספרי קבלה דפוס קארעץ תקמ"ד. עותק הרה"ק רבי חיים מסאטמאר -ראצפערט [2] ספרי קבלה נדירים דפוס יאהן אנטאן קריגר, קארעץ, תקמ"ד [1784], בכרך אחד: שושן סודות ומעין החכמה. העותק האישי של רבי חיים הלברשטאם מסאטמאר בנו של הרה"ק מראצפרט.

מחיר פתיחה:

400

פריט 118:
האמונה והבטחון. קארעץ תקמ"ה. מהדורה ראשונה.
האמונה והבטחון. קארעץ תקמ"ה. מהדורה ראשונה. ספר האמונה והבטחון, מיוחס להרמב"ן - מהדורה ראשונה, קארעץ, תקמ"ה. גיליונות רחבים במיוחד. רישומי בעלות מיוחסים.

מחיר פתיחה:

300

פריט 119:
'כנפי יונה', דפוס ראשון. קארעץ, תקמ"ו.
'כנפי יונה', דפוס ראשון. קארעץ, תקמ"ו. ספר כנפי יונה, לרבינו הרמ"ע מפאנו, קארעץ, תקמ"ו. דפוס ראשון. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 120:
ספר קבלה למחבר פלאי: 'גליא רזא'. מהדורה ראשונה. מאהלוב, תקע"ב . עם הקדמה ארוכה וחשובה...
ספר קבלה למחבר פלאי: 'גליא רזא'. מהדורה ראשונה. מאהלוב, תקע"ב . עם הקדמה ארוכה וחשובה... ספר קבלה למחבר פלאי: 'גליא רזא'. מהדורה ראשונה. מאהלוב, תקע"ב . עם הקדמה ארוכה וחשובה מהרה"ק בעל באר מים חיים וסידורו של שבת. עותק רבי ישראל כהנא שו"ב בארשא ומגדולי חסידי הרה"ק האהבת ישראל מוויז'ניץ. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 121:
עין יעקב. מעזריטש תקס"ח. עם הסכמת הרה"ק מבארדיטשוב
עין יעקב. מעזריטש תקס"ח. עם הסכמת הרה"ק מבארדיטשוב ספר "עין יעקב", חלק ראשון, על מסכתות ברכות ושבת – מעזריטש תקס"ח – עם הסכמת הרה"ק מברדיטשוב – חתימות וחותמות מברדיטשוב – עותק חסר

מחיר פתיחה:

150

פריט 122:
ילקוט חדש, ראדוויל תקע"ד.
ילקוט חדש, ראדוויל תקע"ד. ילקוט חדש, לקט מספרי הסוד והמדרשים. ראדוויל, תקע"ד [1814]. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 123:
הדרת קדש. זאלקאווא תקס"ה.
הדרת קדש. זאלקאווא תקס"ה. הדרת קדש, הוא ספר אדם שכלי, מאת הגאון האלוקי רבי שמעון ב"ר שמואל. דפוס גרשון הלוי ליטריס, זאלקווי, תקס"ה [1805]. נדיר.

מחיר פתיחה:

120

פריט 124:
מסורה ברורה, לרבי יוסף ברבי מרדכי מברדיטשב. מהדורה יחידה.
מסורה ברורה, לרבי יוסף ברבי מרדכי מברדיטשב. מהדורה יחידה. מסורה ברורה, הגהת ספרי תורה על פי דעת בעלי המסורה, מאת רבי יוסף ב"ר מרדכי מברדיטשב. דפוס שמואל מדפיס, ברדיטשב, [ראשית המאה ה-19]. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

180

פריט 125:
בעל הנפש. בארדיטשוב, תקע"ז.
בעל הנפש. בארדיטשוב, תקע"ז. ספר בעל הנפש, לרבינו הראב"ד. ברדיטשוב, תקע"ז. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 126:
באר בשדה, על פירוש רש"י. דפוס ראשון, תר"ו.
באר בשדה, על פירוש רש"י. דפוס ראשון, תר"ו. באר בשדה, ביאור על פירוש רש"י והרא"ם על התורה, מאת רבי מאיר בנימין דאנון. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים תר"ו [1846]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

150

פריט 127:
כסא אליהו, קבלה. ירושלים תרכ"ה. מהדורה ראשונה.
כסא אליהו, קבלה. ירושלים תרכ"ה. מהדורה ראשונה. ספר כסא אליהו, ארבעה עמודים בענייני קבלה, הודפס בעילום שם [ומיוחס לרבי אליהו מאני]. דפוס J. Back, ירושלים, תרכ"ה [1865]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

120

פריט 128:
חבת ירושלם. מהדורת לבוב, תר"ל - ע"פ מהדורת ירושלם תר"ד
חבת ירושלם. מהדורת לבוב, תר"ל - ע"פ מהדורת ירושלם תר"ד חבת ירושלם, מטוב ארץ וירושלים סיפורים מלוקטים מפי סופרים וספרים. [לבוב, תר"ל 1870 לערך]. חיקוי של מהדורת ירושלים תר"ד.

מחיר פתיחה:

100

פריט 129:
מדרש הנעלם. בהגהת רבי משה זכות - הרמ"ז. ונציה תי"ח.
מדרש הנעלם. בהגהת רבי משה זכות - הרמ"ז. ונציה תי"ח. מדרש הנעלם וזהר, [ב]. יצא לאור בחיי מגיה הספר, המקובל האלוקי רבי משה זכות. ונציה, תי"ח [1658]. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 130:
שו"ת נכח השולחן. מהדורה ראשונה, אזמיר תרכ"ח. עם הגהות ארוכות בכתב יד ספרדי.
שו"ת נכח השולחן. מהדורה ראשונה, אזמיר תרכ"ח. עם הגהות ארוכות בכתב יד ספרדי. ספר שו"ת נכח השלחן מאת רבי חיים מרדכי לבטון, רבה הראשי של חלב – אזמיר תרכ"ח – מהדורה ראשונה – הגהות ארוכות למדניות בכתיבה ספרדית

מחיר פתיחה:

150

פריט 131:
עותק ה'ישא ברכה' חתימת הישכיל עבדי
עותק ה'ישא ברכה' חתימת הישכיל עבדי שער מאמרי רשב"י ומאמרי רז"ל, שער ב' וג' משמונה שערים למוהרח"ו. דפוס יצחק נחום לעווי, ירושלים, תרנ"ח [1898]. מהדורת קהילת המקובלים בית-אל, העותק של הראשון לציון ה'ישא ברכה'.

מחיר פתיחה:

150

פריט 132:
הקדשת סידנא בבא סאלי הקדוש
הקדשת סידנא בבא סאלי הקדוש פתח האהל, דרושים על התורה, [ד] במדבר-דברים, מאת הקדוש רבי דוד אביחצרא, דפוס שמואל הלוי צוקרמן, ירושלים, תרפ"ג [1923]. מהדורה ראשונה. עם הקדשה בכתב יד קודשו של אחיו שהוציא את הספר לאור, סידנא 'בבא סאלי'. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 133:
קובץ 'תורה אור' שיצא לאור בווארשה, חוברת ד'. כסלו תרפ"ב.
קובץ 'תורה אור' שיצא לאור בווארשה, חוברת ד'. כסלו תרפ"ב. תורה אור, הוספה ל'דגל התורה', חידושים בענייני חנוכה והדלקת המנורה, בהוצאת רבי מנחם מענדל כשר. דפוס רבי יצחק מאיר אלטר, ורשה, שנה ב, חוברת ד, כסלו תרפ"ב.

מחיר פתיחה:

120

פריט 134:
משניות סדר קדשים. דפוס האחים שפירא בזיטאמיר, תרי"א
משניות סדר קדשים. דפוס האחים שפירא בזיטאמיר, תרי"א משניות סדר קדשים. דפוס האחים הצדיקים רבי חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. בזיטאמיר, תרי"א.

מחיר פתיחה:

600

פריט 135:
עין יעקב חלק ב. דפוס סלאוויטא, תקע"ח
עין יעקב חלק ב. דפוס סלאוויטא, תקע"ח עין יעקב חלק ב. בדפוס המיוחס והחשוב של רבי משה שפירא מסלאוויטא, תקע"ח.

מחיר פתיחה:

400

פריט 136:
חומש ויקרא. דפוס סלאוויטא תקפ"ד
חומש ויקרא. דפוס סלאוויטא תקפ"ד ספר ויקרא מן חמשה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס ותרגום יונתן בן עוזיאל ותרגום ירושלמי, עם פירושי רש"י והאור החיים, באותיות גדולות ומפוארות ובגליונות רחבים, בדפוס המיוחס והמשובח של הרה"ק רבי שמואל אברהם אבא בן הרה"ק רבי משה שפירא מסלאוויטא. תקפ"ד. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 137:
חומש במדבר, בדפוס שפירא בזיטאמיר, תרכה. כולל התפילות לשבת
חומש במדבר, בדפוס שפירא בזיטאמיר, תרכה. כולל התפילות לשבת ספר במדבר, בדפוס השותפים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרכ"ה. עותק עם תפילות לשבת והיוצרות. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 138:
אהלי יעקב. על קדושת ספר תורה. עותק הגה"צ רבי נפתלי שווארץ בן הקול ארי'
אהלי יעקב. על קדושת ספר תורה. עותק הגה"צ רבי נפתלי שווארץ בן הקול ארי' אהלי יעקב. פלפולים וחידושים, תשובות יקרות בענייני קדושת ספר תורה. חיברו הצעיר יעקב יצחק יוטעס בן הרב רבי מאיר ליבוש יוטעס מילידי ותושבי לבוב. מהדורה יחידה. לעמבערג. תר"ח - 1848.

מחיר פתיחה:

120

פריט 139:
אגרת הגאון רבי יעקב שלום סופר אב"ד פעסט ובן המחנה חיים
אגרת הגאון רבי יעקב שלום סופר אב"ד פעסט ובן המחנה חיים אגרת ברכה לשנה החדשה עמוסה בברכות מאליפות מאת הגה"ק רבי יעקב שלום סופר, אב"ד פעסט, בנו של הגה"ק בעל המחנה חיים, אל בן אחיו הגה"ק רבי יוסף לייב סופר אב"ד פאקש. הונגריה, שנה לא ידועה.

מחיר פתיחה:

600

פריט 140:
מכתב הרבנית אשת הילקוט סופר מפאקש
מכתב הרבנית אשת הילקוט סופר מפאקש מכתב הרבנית הצדקת מרת ראכל סופר אלמנת הגה"ק רבי יוסף לייב סופר מפאקש בעל 'ילקוט סופר' אל הנדיב הירושלמי החשוב רבי צדוק קרויז. יידיש, ללא תאריך. בערך שנות התר"פ. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 141:
תשובה חשובה בהלכה בכי"ק מרן הגה’’ק הרב ממאד
תשובה חשובה בהלכה בכי"ק מרן הגה’’ק הרב ממאד תשובה הלכתית מרתקת וחשובה בעניין הסרת השיער בתער לצורך רפואה, בעצם כתב ידו של אביר ההוראה הגאון הקדוש רבי מרדכי ליב ווינקלער אב’’ד ור’’מ מאד בעל לבושי מרדכי ומגדולי הפוסקים. תרפ’’ח.

מחיר פתיחה:

350

פריט 142:
עותק חשוב מהאדמו"ר מטשעכנאוו שתי הלחם, מהדורה ראשונה. וואנזיבעק, תצ"ג - 1733
עותק חשוב מהאדמו"ר מטשעכנאוו שתי הלחם, מהדורה ראשונה. וואנזיבעק, תצ"ג - 1733 שו"ת שתי הלחם עם מנחה חדשה, לרבי משה חגיז. מהדורה ראשונה. וואנזיבעק, תצ"ג - 1733. עותק מיוחס ביותר עם חתימת קדשו היחידה של הרה"ק רבי רפאל משה זונאבענד חתן הרה"ק המפורסם רבי אברהם מטשעכנוב וממשיך דרכו בקודש. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 143:
נזר ישראל-עותק הרה"ק רבי יהושע העשיל מזידיטשוב - חאדראוו
נזר ישראל-עותק הרה"ק רבי יהושע העשיל מזידיטשוב - חאדראוו ספר נזר ישראל - ליקוטי רימ"א, ג' חלקים בכרך אחד. עותק אישי חתום של הרה"ק רבי יהושע העשיל בהרה"ק רבי בעריש אב"ד חודרוב. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 144:
ב' ספרים שהיו שייכים להרה"ק רבי שלמה מטשורטקוב
ב' ספרים שהיו שייכים להרה"ק רבי שלמה מטשורטקוב עזרת נשים לייפציג תרי"ט/פתח עיניים מונקאטש תרל"ד. עותקיו האישיים של הרה"ק רבי שלמה מטשורטקוב בחותמתו האישית. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 145:
עותק הגה"ק מסעקלהיד. הורה גבר, פראג תקס"ב
עותק הגה"ק מסעקלהיד. הורה גבר, פראג תקס"ב הורה גבר, ביאור על מסכת הוריות מאת הגאון רבי בצלאל רגנשבורג, תלמיד מובהק למרנא הנודע ביהודה. פראג, תקס"ב [1802]. העותק האישי של רבי יהודה סג"ל רוזנר אב"ד סעקלהיד.

מחיר פתיחה:

150

פריט 146:
אורח לחיים. ווילנא תרל"ח. עותק הגה"ק רבי שאול בראך 'הרב מקאשוי'
אורח לחיים. ווילנא תרל"ח. עותק הגה"ק רבי שאול בראך 'הרב מקאשוי' אורח לחיים, על אמונה וביטחון מבעל כלי יקר. עותקו האישי של הגאון הקדוש רבי שאול בראך מנייטרא אב"ד קראלי וקאשוי, מגדולי פוסקי הדור.

מחיר פתיחה:

350

פריט 147:
'אורים ותומים' של הגאון רבי מרדכי טאסק, ראב"ד פרעשבורג בחיי מרן החתם סופר
'אורים ותומים' של הגאון רבי מרדכי טאסק, ראב"ד פרעשבורג בחיי מרן החתם סופר ספר אורים ותומים, חלק ראשון – קארלסרוא תקל"ה – העותק של הגאון רבי מרדכי טאסק ראב"ד פרשבורג בתקופת מרנא ה"חתם סופר".

מחיר פתיחה:

200

פריט 148:
כרתי ופלתי. וינה תקע"ט. עותק רבני מיוחס עם הגהות ארוכות וחשובות
כרתי ופלתי. וינה תקע"ט. עותק רבני מיוחס עם הגהות ארוכות וחשובות ספר כרתי ופלתי – וינה תקע"ט – חתימות הגאונים רבי מאיר וולנשטיין אב"ד בעזא ורבי אברהם אשי הירשלר – עשרות הגהות ארוכות למדניות

מחיר פתיחה:

400

פריט 149:
הגהות למדניות מהתקופה: טור חו"מ ווילהרמרשדארף תפ"ז
הגהות למדניות מהתקופה: טור חו"מ ווילהרמרשדארף תפ"ז טור חושן משפט – ווילהרמרשדארף תפ"ז – עשרות הגהות למדניות עתיקות.

מחיר פתיחה:

100

פריט 150:
טורי אבן. מהדורה ראשונה. מיץ תקמ"א. בחיי המחבר. נדיר ומיוחס.
טורי אבן. מהדורה ראשונה. מיץ תקמ"א. בחיי המחבר. נדיר ומיוחס. טורי אבן, על מסכתות ראש השנה, חגיגה ומגילה. מיץ, תקמ"א [1781]. מהדורה ראשונה, נדיר. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

150