עברית

Lot 17:

Sefer Divrei Chachamim, including Da'at Chochmah and Mekor Chochmah with Solet Blulah, by Rabbi Yehuda...

Start price: $250

Estimated price: $500 - $800

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 23%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Sefer Divrei Chachamim, including Da’at Chochmah and Mekor Chochmah with Solet Blulah, by Rabbi Yehuda Leib Pochovitzer of Pinsk. [Hamburg], [1692]. First edition. 

Sefer Divrei Chachamim, two sections. 

Ancient ownership signatures and notations on the front flyleaf and title page:  "הספר הלז שייך להתורני כ"ה אהרן ב"ר שמשון… "; הק’ נתנטע… "; "… הספר שייך לעקיבא בן [?] יוסף ז"ל… "; "לכבו’ קוני קניתי מהוני דוד יצחק בא"א כמהור"ר יוסף יהודא זצ"ל בכרך בי"א אדר שני תס"ד פה ק"ק פיורדא"; "הקטן אייזק… ".

66, 50 leaves. 29 cm. Owner’s signatures on n the inside binding, flyleaf and title page. 

parchment binding. Stains. Some moth holes. Fair-good condition.