עברית

Lot 40:

Toldot Avraham - Furth, 1769 - First Edition

Start price: $150

Estimated price: $200 - $300

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 23%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Toldot Avraham – Furth, 1769 – First Edition. Pedigreed copy. 

Sefer Toldot Avraham, innovations on tractates Kiddushin and Ketubot by the Gaon Rabbi Avraham Broda Av Beis Din and Ram of Prague, Metz and Frankfurt, with sermons on the Torah titled Kutonet Yosef by his son-in-law Rabbi Yosef Moshe Breslau. 

Here is the place to mention words printed before one of the innovations on Masechet Ketubot (59a) indicating the author’s love of Torah: "..בהלכה זו היינו עוסקים באותו שבוע שנתבקש רבינו לישיבה של מעלה, והיה החילוק הלז בידו ומעיין בו עד שקמו עיניו מראות כמעט חצי רביעית שעה קודם מותו, ואחר כך הניחו על לבו וכך היה מונח עד לאחר עלייתו למעלה" (We were dealing with this Halacha in the same weel that our Rabbi Passed away and he studied it almost until the moment of his passing…).

Signature on the title page: "שמואל בר"א".

Stamp on the leaf on verso of the title page: "נחמן ברוך הכהן ראבינשטיין – פלך ווארשא – אב"ד דק"ק קארטשוב".

[4], 61 leaves. 20 cm. Good-fair condition. Dampness stains and wear. Moth signs on some leaves. Tears and moth perforations to the title page.