English

תפארת 52 - נדירים, חורף תשפ"ד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
פירוש רבי דוד עראמה על הרמב"ם, דפוס אמשטרדם תס"ו. נדיר. עותק חכמי איזמיר.
פירוש רבי דוד עראמה על הרמב"ם, דפוס אמשטרדם תס"ו. נדיר. עותק חכמי איזמיר. פירוש על הרמב"ם מאת רבי דוד עראמה. דפוס משה דיאש, אמשטרדם, תס"ו [1706]. מהדורה שניה, נדיר. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

200

פריט 2:
מקור חיים. קבלה. רבי שמואל ויטאל - מהרש"ו. מהדורה ראשונה ונדירה: ליוורנו תקנ"ב
מקור חיים. קבלה. רבי שמואל ויטאל - מהרש"ו. מהדורה ראשונה ונדירה: ליוורנו תקנ"ב ספר קבלה מקור חיים. חיברו הגאון המקובל האלוקי רבי שמואל ויטאל - מהרש"ו בן מרן המקובל האלוקי רבי חיים ויטאל - המהרח"ו. מהדורה ראשונה, ליוורנו תקל"א - תקנ"ב. נדיר ביותר. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 3:
עותק המחבר! יפה ללב ויפה תלמוד מהגאון רבי יצחק [במהר"ח] פלאג'י
עותק המחבר! יפה ללב ויפה תלמוד מהגאון רבי יצחק [במהר"ח] פלאג'י [2] ספרים בכרך אחד: יפה ללב, ב, ויפה תלמוד, א, מאת רבי רחמים נסים יצחק פלאג'י, בנו של הגאון המקובל הנודע רבי חיים פלאג'י. דפוס אהרן יאושע די שיגורה וחבריו, תרל"ו [1876]. מהדורות ראשונות. העותק האישי של המחבר.

מחיר פתיחה:

250

פריט 4:
חדוש ירח. ספר נדיר מהדורה יחידה. פיסא תקע"ח.
חדוש ירח. ספר נדיר מהדורה יחידה. פיסא תקע"ח. חדוש ירח, לימוד לליל ערב ראש חודש, בהוצאת ידידי א-ל בעיר פירארא. דפוס שלמה מולכו, פיסא, תקע"ח [1818]. מהדורה יחידה, נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 5:
ביאור על פרשת קדושים - בעצם כתי"ק הכף החיים
ביאור על פרשת קדושים - בעצם כתי"ק הכף החיים דף בכתב יד קודשו של בעל 'כף החיים', בביאור פרשת קדושים. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 6:
דף בענייני מוסר, אגדה ודרוש מרבינו הבן איש חי מבגדד
דף בענייני מוסר, אגדה ודרוש מרבינו הבן איש חי מבגדד דף בענייני מוסר דרשה ואגדה בכתב יד קודש רבינו הבן איש חי. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 7:
ספר הקבלה השני שנכתב בתימן: כת"י לחם שלמה. תימן, קצ"ז לשטרות - תרמ"ו
ספר הקבלה השני שנכתב בתימן: כת"י לחם שלמה. תימן, קצ"ז לשטרות - תרמ"ו ספר הקבלה השני שנכתב בתימן: לחם שלמה, מאת הרב המקובל רבי שלמה ב"ר דוד הכהן. מועתק בכתב יד. תימן, קצ"ז לשטרות [תרמ"ו 1886].

מחיר פתיחה:

3000

פריט 8:
קסת הסופר. דפוס ראשון למהדורה תניינא, אונגוואר תרל"א. עותק ראב"ד צפת רבי חיים סתהון
קסת הסופר. דפוס ראשון למהדורה תניינא, אונגוואר תרל"א. עותק ראב"ד צפת רבי חיים סתהון קסת הסופר, מהדורא תנינא, חלק א, דיני כתיבת ספר תורה תפילין ומזוזות עם לשכת הסופר, וחלק ב, המלאות והחסרות, מאת רבי שלמה גנצפריד, מחבר קיצור שלחן ערוך. דפוס קארל יגרס, אונגוואר, תרל"א [1871]. מהדורה ראשונה. העותק האישי של רבי חיים ב"ר מנשה סתהון.

מחיר פתיחה:

300

פריט 9:
המהדורה הראשונה של הטור אבן העזר, עם בית יוסף, בחיי מרן הבית יוסף. כולל הגהות 'בדק הבית' בכת"י שטרם נדפסו !
המהדורה הראשונה של הטור אבן העזר, עם בית יוסף, בחיי מרן הבית יוסף. כולל הגהות 'בדק הבית' בכת"י שטרם נדפסו ! טור עם בית יוסף, אבן העזר – סביניטה שי"ג – המהדורה הראשונה שנדפסה בחיי מרן הבית יוסף – העתקה של הגהות ה"בית יוסף" מספרו "בדק הבית" בכתב ידו של הגאון רבי דוד גרשון אב"ד ראשיד, מגדולי רבני מצרים בשנות הת'

מחיר פתיחה:

400

פריט 10:
טור בית יוסף, יורה דעה, ויניציאה של"ד. בחיי המחבר. עותק מיוחס.
טור בית יוסף, יורה דעה, ויניציאה של"ד. בחיי המחבר. עותק מיוחס. טור עם בית יוסף, חלק יורה דעה – ונציה של"ד – מהדורה שנדפסה בחיי המחבר מרן הבית יוסף – עם חתימת הגאון רבי פייבש הילמן אב"ד הנאו, מחותנו של ה"נודע ביהודה" – עשרות הגהות עתיקות – חתימות עתיקות – עותק חסר

מחיר פתיחה:

1200

פריט 11:
שו"ת בית יוסף. מנטובה, ת"ץ - 1730. מהדורה נדירה ומיוחדת
שו"ת בית יוסף. מנטובה, ת"ץ - 1730. מהדורה נדירה ומיוחדת עותק מיוחס! שו"ת בית יוסף. מנטובה, ת"ץ [1730]. מהדורה נדירה שיצאה לאור ב-500 עותקים בלבד.

מחיר פתיחה:

500

פריט 12:
שלחן ערוך אבן העזר. אמשטרדם תקס"ח עותק הגאון רבי עקיבא איגר מהלברשטאט
שלחן ערוך אבן העזר. אמשטרדם תקס"ח עותק הגאון רבי עקיבא איגר מהלברשטאט שלחן ערוך אבן העזר עם באר היטב – אמשטרדם תקס"ח - העותק של הגאון רבי עקיבא איגר אב"ד הלברשטאט (המכונה רעק"א השלישי) – הקדשת בנו רבי בנימין וואלף

מחיר פתיחה:

2500

פריט 13:
כתב יד גדול מאוד, חידושי רבי בונים גינז איגר - אחי מרן הגרע"א. חלקם לא נדפסו
כתב יד גדול מאוד, חידושי רבי בונים גינז איגר - אחי מרן הגרע"א. חלקם לא נדפסו כרך כתב-יד, חידושים על מסכת שבועות מאת הגאון רבי בונים גינז-איגר אב"ד מטרסדורף (אחיו של רבי עקיבא איגר) – העתקה בכתב יד בנו הגאון רבי משה גינז-שלזינגר, כולל העתקות של התכתבויות רבות בין רעק"א לאחיו – חלק מהחידושים לא נדפסו - ראשית שנות הת"ר

מחיר פתיחה:

4000

פריט 14:
ב' תשובות בהלכה בעצם כתב יד קודש מרן הגאון רבי שלמה איגר
ב' תשובות בהלכה בעצם כתב יד קודש מרן הגאון רבי שלמה איגר מכתב ארוך ובו שתי תשובות חשובות בהלכה, ממרן הגאון האדיר רבי שלמה אייגר, נשלחו לאחותו מרת גיטל ובעלה הגאון רבי שמואל קורנפלד. פאזען. תרי"א. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 15:
מיוחד! תשובה ארוכה ממרן רשכבה"ג רבי עקיבא איגר בכתב יד בנו מרן הגאון רבי שלמה איגר
מיוחד! תשובה ארוכה ממרן רשכבה"ג רבי עקיבא איגר בכתב יד בנו מרן הגאון רבי שלמה איגר תשובה ארוכה ממרן רשכבה"ג רבי עקיבא איגר בכתב יד בנו ממשיך דרכו ברבנות ובהנהגה מרן הגאון רבי שלמה אייגר. 

מחיר פתיחה:

2500

פריט 16:
עותק מרן השבט סופר מפרעשבורג. עץ חיים לרבינו המהרח"ו. לבוב, תרכ"ה
עותק מרן השבט סופר מפרעשבורג. עץ חיים לרבינו המהרח"ו. לבוב, תרכ"ה ספר עץ חיים שחיבר הרב האלוקי רבי חיים ויטאל, תלמיד האר"י הקדוש, מהדורת לבוב תרכ"ה - לעמבערג 1864. העותק האישי של מרן הגאון הקדוש רשכבה"ג רבי שמחה בונם סופר מפרעשבורג בעל 'שבט סופר'. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 17:
איגרת מרן הדעת סופר מפרעשבורג למען שומרי השמיטה, תש"ה
איגרת מרן הדעת סופר מפרעשבורג למען שומרי השמיטה, תש"ה איגרת רוממה למען שומרי שביעית בארץ הקודש בשנות המלחמה העולמית, מאת הגאון האדיר נשיא ישראל ומנהיגו מרן גאב"ד פרעשבורג רבי עקיבא סופר - שרייבר. ירושלים, תש"ה. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 18:
מכתב הגאון הגדול החשב סופר מפרעשבורג
מכתב הגאון הגדול החשב סופר מפרעשבורג מכתב העוסק בבניית הפנימיה שעל יד ישיבת פרעשבורג המעטירה, מאת הגאון הגדול רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל 'חשב סופר' בשנת כהנו ברבנות פרעשבורג - לפני המלחמה העולמית. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 19:
ספר זהר בכרך אחד. מהדורת לובלין שפ"ג. הגהות חשובות בכת"י.
ספר זהר בכרך אחד. מהדורת לובלין שפ"ג. הגהות חשובות בכת"י. ספר הזהר – כל החלקים בכרך אחד – לובלין שפ"ג – עם עשרות רבות של הגהות בכתיבה מוקדמת משנות הש' והת' – עותק חסר

מחיר פתיחה:

8000

פריט 20:
שערי דורא. לובלין של"ד. עשרות הגהות למדניות מהתקופה - בכת"י
שערי דורא. לובלין של"ד. עשרות הגהות למדניות מהתקופה - בכת"י ספר שערי דורא מאת רבי יצחק הלוי מדורא, עם פירוש מבוא שערים – לובלין של"ד – עשרות הגהות למדניות עתיקות משנות הש' – עותק חסר

מחיר פתיחה:

1000

פריט 21:
שו"ת דברי ריבות. מהדורה תניינא. ויניציאה שמ"ז. עם הגהות והערות מהתקופה.
שו"ת דברי ריבות. מהדורה תניינא. ויניציאה שמ"ז. עם הגהות והערות מהתקופה. שו"ת דברי ריבות לרבי יצחק אדרבי מחכמי שאלוניקי, מהדורא תניינא. ויניצאה שמ"ז. עם הגהות חשובות בכתב יד ספרדי מהתקופה. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 22:
סדר ההושענות כמנהג אשכנז. מנטובה, תפ"ד. נדיר
סדר ההושענות כמנהג אשכנז. מנטובה, תפ"ד. נדיר סדר ההושענות של כל ימי חג הסכות, כמנהג קהילת האשכנזים. מנטובה, תפ"ד [1724]. נדיר. כרוך עם [2] כתבי יד ובהם נוסח ההושענות בכתב יד.

מחיר פתיחה:

500

פריט 23:
הגהות בכתי"ק שר התורה רבי דוד אופנהיים על אור ישראל, מהדורה יחידה. פפד"א, תס"ג
הגהות בכתי"ק שר התורה רבי דוד אופנהיים על אור ישראל, מהדורה יחידה. פפד"א, תס"ג עותק קדוש! אור ישראל. ספר קבלה מרבי ישראל משקלאב במדינת רוסיה. פרנקפורט דאודר [דאדרה], תס"ב-תס"ג [1702]. מהדורה יחידה ונדירה עם דף ההסכמה הנדירה מהגה"ק הסמיכת חכמים, החסרה במרבית העותקים. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 24:
חידושי אגדה בכת"י הגאון רבי דוד אופנהיים
חידושי אגדה בכת"י הגאון רבי דוד אופנהיים חידושים באגדה בכתב ידו של הגאון הקדוש רבי דוד אופנהיים. פראג, בערך שנת תק"פ. לא נדפסו מעולם.

מחיר פתיחה:

800

פריט 25:
דברי יואל על התורה - ספר היסוד להרה"ק מסאטמאר עותק הצדיק המקובל רבי משה מנדל
דברי יואל על התורה - ספר היסוד להרה"ק מסאטמאר עותק הצדיק המקובל רבי משה מנדל דברי יואל על התורה, ספרו של הגה"ק רבן של ישראל רבי יואל ט"ב מסאטמאר. כרך ראשון, בראשית א'. ברוקלין, שנת תשל"א. עותק חתום בחתימת יד המקובל הצדיק רבי משה מנדל מבני ברק. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 26:
הקדשת המקובל רבי יהודא זאב ליבוביץ אל הצדיק רבי משה מנדל
הקדשת המקובל רבי יהודא זאב ליבוביץ אל הצדיק רבי משה מנדל שלושה ממקובלי זמנינו ומהצדיקים הנסתרים בדור: ספרי המקובל רבי משה יאיר ווינשטאק, עם הקדשה אישית מהמקובל הצדיק רבי יהודה זאב ליבוביץ שהעניקם למקובל הצדיק רבי משה מנדל מבני ברק. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 27:
היסטורי! שטר תנאים בחתי"ק מרן הסבא קדישא מוויז'ניץ - לנישואי אחותו מסאדיגורה
היסטורי! שטר תנאים בחתי"ק מרן הסבא קדישא מוויז'ניץ - לנישואי אחותו מסאדיגורה שטר תנאים והתחייבות בחתימת יד הסבא קדישא הרה"ק האהבת ישראל מוויז'ניץ, ששלחו להרה"ק האור ישראל מסאדיגורה, אחר פטירת הרה"ק האמרי ברוך מוויז'ניץ, ובו מתחייב בעד מזונות אחותו וגיסו הרה"צ רבי שלום יוסף מסאדיגורה צ'רנוביץ.

מחיר פתיחה:

8000

פריט 28:
סמיכה להוראה בכתי"ק הרה"ק רבי מנחם מענדיל מווישווא
סמיכה להוראה בכתי"ק הרה"ק רבי מנחם מענדיל מווישווא סמיכה להוראה בעצם כתב קודש הרבי רבי מנחם מענדיל מווישווא ובחתימתו, תרצ"ז. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 29:
מכתב ניחומים ממרן האמרי חיים מויזניץ להגר"ז סורוצקין. תשכ"ה
מכתב ניחומים ממרן האמרי חיים מויזניץ להגר"ז סורוצקין. תשכ"ה מכתב ניחומי אבלים בחתימת קודש מרן האמרי חיים מויזניץ להגאון הגדול רבי זלמן סורוצקין יו"ר מועצת גדולי התורה לפטירת רעיתו. תשכ"ה.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 30:
נדיר: איגרת בענין גיל הנישואין מהרה"ק המקור ברוך מסערט ויזניץ
נדיר: איגרת בענין גיל הנישואין מהרה"ק המקור ברוך מסערט ויזניץ איגרת נדירה, מענה בעצם כתי"ק הרה"ק המקור ברוך מסערט ויז'ניץ לעניין גיל הנישואין הרצוי והמסתעף, ובחתימתו הטהורה.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 31:
מכתב הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף מאטיניא
מכתב הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף מאטיניא מכתב כולו בכתי"ק ובחתימת הרה"ק רבי ישראל יוסף הגר מאטיניא אל ידידו רבי יוסף מצפת, אודות משלוח מעות צדקה לעיה"ק צפת. תרצ"ז.

מחיר פתיחה:

500

פריט 32:
דרשה על חינוך הבנים בעצם כתי"ק מרן הישועות משה מויז'ניץ
דרשה על חינוך הבנים בעצם כתי"ק מרן הישועות משה מויז'ניץ תוכן דרשה בעצם כתב יד קודש הרה"ק בעל ישועות משה מוויז'ניץ עם ראשי הפרקים בהרחבה של הדרשה. בחיי אביו הקדוש. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 33:
נביאים וכתובים בכרך אחד. דפוס סטפנו, פאריז, 1514-1539 [רע"ד-רצ"ט] נדיר. עותק מפואר.
נביאים וכתובים בכרך אחד. דפוס סטפנו, פאריז, 1514-1539 [רע"ד-רצ"ט] נדיר. עותק מפואר. עותק מפואר של [7] ספרים מתוך נביאים וכתובים בכרך אחד. דפוס רוברטו סטפנו [Roberti Stephani], פריז, 1514-1539. נדיר.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 34:
פירוש המלות, על תרגום. קראקא ש"ם - 1580. נדיר.
פירוש המלות, על תרגום. קראקא ש"ם - 1580. נדיר. פירוש המלות, ביאור מלים של תרגום חמש מגילות דניאל ועזרא, מאת רבי מרדכי לוריא. דפוס יצחק ב"ר אהרן מפרוסטיץ, קראקא, ש"ם [1580]. נדיר. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 36:
ארבעה טורים בכרך אחד שלם. האנוואה שנת ש"ע - 1610
ארבעה טורים בכרך אחד שלם. האנוואה שנת ש"ע - 1610 ארבעה טורים לרבינו יעקב בן רבינו אשר, בכרך אחד. עם הגהות רבי אברהם מפראג. דפוס הנש ייאקופא הענה, האנוואה, ש"ע [1610]. נדיר. בכריכת עור מהודרת.

מחיר פתיחה:

4000

פריט 37:
גנת אגוז. חיבור קבלה חשוב. מהדורה ראשונה ונדירה. האנווא, שע"ה - 1615
גנת אגוז. חיבור קבלה חשוב. מהדורה ראשונה ונדירה. האנווא, שע"ה - 1615 גנת אגוז, ספר יסוד בחכמת הקבלה, מאת המקובל רבי יוסף ן' גיקטילא. דפוס אליעזר ב"ר חיים ואליהו ב"ר זעליקמן אולמא, האנווא, שע"ה [1615]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

900

פריט 39:
דברי נב"א. מהדורה ראשונה. אמשטרדם תמ"ח
דברי נב"א. מהדורה ראשונה. אמשטרדם תמ"ח דברי נב"א, על הש"ס, מאת מנהיג קהילת פראג, ר' נחמיה פייבל דושניז. דפוס דוד די קרשטו תרטאס, אמשטרדם, תמ"ח [1688]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 40:
פני משה. מהדורה ראשונה. ווילהרמרשדארף, תע"ו. נדיר
פני משה. מהדורה ראשונה. ווילהרמרשדארף, תע"ו. נדיר פני משה, חידושי אגדות התמוהים בש"ס בבלי וירושלמי ברש"י ובתוספות, מאת הגאון רבי משה כ"ץ. ווילהרמרשדארף, תע"ו [1716]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 41:
ערוגה קטנה. חרוזים על מצות עשה. מהדורה ראשונה. תקמ"ז.
ערוגה קטנה. חרוזים על מצות עשה. מהדורה ראשונה. תקמ"ז. ערוגה קטנה, רמ"ח מצות עשה על פי א"ב ובחרוזים, [מאת ר' דניאל קליף]. דפוס אליעזר ליזר שמש ונתן מאייה, תקמ"ז [1787]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 42:
מנחה קטנה, על הפטרות בין המצרים. מהדורה ראשונה. אמשטרדם תקמ"ט.
מנחה קטנה, על הפטרות בין המצרים. מהדורה ראשונה. אמשטרדם תקמ"ט. מנחה קטנה, פירוש על ג' הפטרות שאומרים בין המצרים ועל תהלים פרק ע"ט, מאת המגיד רבי חיים ב"ר יששכר בער [מלמד]. דפוס אלמנה ויתומי יעקב פרופס כ"ץ, אמשטרדם, תקמ"ט [1789]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 43:
עותק הגאון החות יאיר: יריעות שלמה למהרש"ל, מהדו"ר, פראג שס"ט
עותק הגאון החות יאיר: יריעות שלמה למהרש"ל, מהדו"ר, פראג שס"ט ספר יריעות שלמה, הגהות מהרש"ל על ביאור הרא"ם. פראג, שס"ט [1609]. מהדורה ראשונה, נדיר. העותק של הגאון בעל 'חות יאיר'. 

מחיר פתיחה:

2500

פריט 44:
פסיקתא רבתי. דפוס יצחק כ"ץ. פראג תי"ד. עותק הגאון רבי שלמה זלמן ברודא ממרגנטהיים.
פסיקתא רבתי. דפוס יצחק כ"ץ. פראג תי"ד. עותק הגאון רבי שלמה זלמן ברודא ממרגנטהיים. פסיקתא רבתי. דפוס יצחק כ"ץ, פראג, [תי"ד 1653]. מהדורה ראשונה, נדיר. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

350

פריט 45:
טורי זהב על חושן משפט. המבורג, תנ"ב עותק החק יוסף.
טורי זהב על חושן משפט. המבורג, תנ"ב עותק החק יוסף. ספר טורי זהב על חושן משפט – המבורג תנ"ב – מהדורה ראשונה של הט"ז על חושן משפט שנדפסה ונערכה על ידי ה"חכם צבי" – העותק של הגאון רבי יוסף ברעסלא אב"ד מילהאוזן ובמברג, בעל ה"חק יוסף". נדיר

מחיר פתיחה:

300

פריט 46:
כת"י תלמיד רבינו יהונתן אייבשיץ, עם חידושי תורה שלא נדפסו - שנות הת"ק
כת"י תלמיד רבינו יהונתן אייבשיץ, עם חידושי תורה שלא נדפסו - שנות הת"ק כתב-יד, קונטרס חידושי תורה מאת רבני מץ ובהם רבינו יהונתן אייבשיץ - בכתב יד תלמיד - לא נדפס - שנות הת"ק.

מחיר פתיחה:

500

פריט 47:
קונטרס בכתב יד - בדרוש ופלפול - חידושים מהגאון רבי שמואל הילמן אב"ד מץ
קונטרס בכתב יד - בדרוש ופלפול - חידושים מהגאון רבי שמואל הילמן אב"ד מץ קונטרס בכתב יד -  חידושי הגאון המפורסם רבי שמואל הילמן אב"ד מץ, מגאוני דורו המפורסמים – נכתב בחייו – לא נדפס – מץ, לפני תקכ"ה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 48:
ספר מנהגי מהרי"ל. אמשטרדם ת"פ. נדיר וחשוב.
ספר מנהגי מהרי"ל. אמשטרדם ת"פ. נדיר וחשוב. ספר מהרי"ל, מנהגי קק' אשכנז לכל השנה, עם הנהגות ומנהגי קהילת פרנקפורט. הוצאת ישראל ב"ר משה, אמשטרדם, ת"פ [1720]. נדיר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 49:
ספר מנהגי פרנקפורט דמיין ואשכנז, תפ"ט - יידיש.
ספר מנהגי פרנקפורט דמיין ואשכנז, תפ"ט - יידיש. מנהגים, וויא מן זיך נוהג איזט אין אשכנז דש גאנצי יאר. פרנקפורט דמיין, תפ"ט [1729]. יידיש.

מחיר פתיחה:

400

פריט 50:
ספר מנהגי קהילת פיורדא. מהדורה ראשונה תקכ"ז, רישומים חשובים בכתב יד
ספר מנהגי קהילת פיורדא. מהדורה ראשונה תקכ"ז, רישומים חשובים בכתב יד ספר מנהגים דקהלתנו, מנהגי קהילת פיורדא, מאת האחים רבי ישראל ורבי קאפיל ב"ר גומפיל. דפוס חיים ב"ר צבי הירש, פיורדא, תקכ"ז [1767]. מהדורה ראשונה, נדיר. עם רישומי לידות ופטירות בכתב יד, של משפחות קהילת בורגרפרפאך.

מחיר פתיחה:

200

פריט 51:
תגלית! מהדורה לא ידועה ונדירה מאוד! מחזור לכל השנה, אופיבאך, תצ"ב [1732]
תגלית! מהדורה לא ידועה ונדירה מאוד! מחזור לכל השנה, אופיבאך, תצ"ב [1732] תגלית! מחזור מכל השנה, כמנהג אשכנז עם חמש מגילות. דפוס ישראל ב"ר משה [האלי], [אופיבאך], תצ"ב [1732]. מהדורה לא ידועה ונדירה ביותר.

מחיר פתיחה:

800

פריט 52:
כרך גדול מאוד - כתב יד בדרוש על פרשיות התורה. לגאון לא נודע העיר וויען בין תרל"ה - תרמ"ג
כרך גדול מאוד - כתב יד בדרוש על פרשיות התורה. לגאון לא נודע העיר וויען בין תרל"ה - תרמ"ג כרך כתב-יד, דרושים על פרשיות התורה, ודרשות לשבת הגדול ושבת שובה – נכתב בשנים תרל"ה-תרמ"ג – לא נדפס

מחיר פתיחה:

1000