English

פריט 10:

טור בית יוסף, יורה דעה, ויניציאה של"ד. בחיי המחבר. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה: $1,200

הערכת מחיר: $2,500 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

טור עם בית יוסף, חלק יורה דעה – ונציה של"ד – מהדורה שנדפסה בחיי המחבר מרן הבית יוסף – עם חתימת הגאון רבי פייבש הילמן אב"ד הנאו, מחותנו של ה"נודע ביהודה" – עשרות הגהות עתיקות – חתימות עתיקות – עותק חסר


בדף האחרון בעותק שלפנינו מופיעה חתימתו של הגאון רבי פייבש הילמן אב"ד הנאו, בונא וקלוניא:
"הק'… פייבש בלא"א מו' הגאון הגדול מהור"ר שמואל הילמן נר"ו אב"ד … דק"ק מנהיי' ואגפי'".

רבי פייבש הילמן (נפטר תק"ל) היה בנו של הגאון המפורסם רבי שמואל הילמן אב"ד קרזמיר, מנהיים ומץ, והיה מחותנו של בעל ה"נודע ביהודה", חותנו של רבי שמואל לנדא בעל ה"שיבת ציון". החתימה שלפנינו נחתמה בין השנים תפ"ו-תקי"א, בתקופה בה כיהן אביו רבי שמואל כאב"ד במנהיים.

בכרך שלפנינו כתובות עשרות רבות של הגהות למדניות, חלקן ארוכות. נכתבו על ידי כמה כותבים. חלקן משנות הת"ק, וחלקן משנות הת'.

בתחילת הכרך ישנן שתי חתימות עתיקות:
"מ' שמעון [?] בן המנוח כתריאל ז"ל"; "זאת קניתי לעצמי מיד התורני החריף ה"ה המאור הגדול סג"ל [?] אב"ד דעיר דאברזישצע, וע"י זה שלי הוא, דהיינו של הק' זאב בר"ש סופר סת"מ מדאברי ולע"ע בק"ק … ".

חתימות נוספות מופיעות באמצע הכרך:
"הק' זאב וואלף בר"ש מדאברי" (דף סז/1); "הק' מענדל… " (דף צט/1).
ב-ת; [28] דף. חסר דף השער. 34 ס"מ. רוב הדפים במצב טוב. קרע גדול בדף ח עם פגיעה בחלק גדול מהטקסט. קרעים בשולי הדפים הראשונים. כתמים. כתמי רטיבות בדפים האחרונים. כריכה מחודשת.