English

פריט 101:

איגרת התעוררות למתן תורה בכתי"ק היסוד העבודה מסלאנימא

מחיר פתיחה: $2,500

הערכת מחיר: $5,000 - $8,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב התעוררות לקבלת התורה בחג השבועות בכתב-יד קדשו של הגה"ק בעל "יסוד העבודה" מסלונים – סלונים תרכ"ח


מכתב עם דברי התעוררות לקבלת התורה, וביאור מעלת מדרגתם של ישראל שזכו לה בראש חודש סיון, בכתב יד קדשו ובחתימת ידו של הגה"ק רבי אברהם וינברג בעל "יסוד העבודה" – הס"ק מסלונים. [סלונים, תרכ"ח 1868].

המכתב נשלח לרגל חג השבועות אל תלמידו המובהק רבי אליעזר הכהן רוזובסקי (ר' לייז'א) – "יאליבאקער" [מיאלאווקא (יאלובקה) בפלך גרודנו]. בעמוד השני, מכתב נוסף, בכתב ידו וחתימתו של המשמש בקודש רבי "סענדר, משרת הרב שי'[חיה]". מעבר לדף רישומי כתובת וחותמת דואר מחודש מאי 1868.

במכתבו כותב היסוה"ע:
"רוב שלום והתחזקות לב בכל בעזרת ה' הטוב והמרחם יהי' לידי"נ כ' מ' אליעזר נ"י הכהן.

מאה"כ ביום הזה באו וכו', ר"ל עם היום הזה, שנעשה בתוך תוכם תשוקה נפלאה להתקרב אל שורש החיים ולקבל במס"נ [=במסירות נפש] את התורה, מפני תשובתם והתעורר[ו]ת רוח ה' אשר בקרבם, שנסעו מרפידים בתשובה ובאו אל הר סיני בתשובה, עם הקבלה והתשוקה הנ"ל אשר היה להם ביום הזה, עם הבחינה הנ"ל זכו לעמוד בה"ס [=בהר סיני] ולקבל את התורה תורת חיים, וכן נזכה כולנו יחד בתוך כלל אחב"י [אחינו בני ישראל] לקבל באמת התוה"ק עלינו ועל זרעינו ועל וכו' ידידו דו"ש אברהם".

בעמוד השני מספר המשמש רבי סענדר לידידו ר' לייז'א מהנעשה בחצר הקודש בסלונים. בין היתר הוא מספר לו על הכנסת ספר תורה שאמורה להתקיים בשלשת ימי ההגבלה: "אי"ה בשלשת ימי הגבלה הבע"ל [הבאים עלינו לטובה] יהי'[ה] הסיום התורה למז"ט". בהמשך המכתב הוא מספר לו על מצבם הכלכלי של כמה מחשובי חסידי סלונים המתגוררים בבריסק.
רוב המכתב נדפס בספר "באר אברהם", מהדורה תנינא, ירושלים תש"ס, עמ' שנו, אות קח, אך ללא שורת הפתיחה. כמו"כ מכתבו המלא חיות של המשמש רבי סענדר – לא נדפס.

הגה"ק רבי אברהם וינברג, הס"ק מסלונים, בעל ה"יסוד העבודה" [תקס"ד-תרמ"ד], מקובל אלוקי, גאון וקדוש, עמקן מקורי ומחדש. היה תלמיד מובהק לרבותיו האדמו"רים הרה"ק רבי נח מלכוביץ' ורבי משה מקוברין. בשנות התק"צ עמד בראשות ישיבת "ענף עץ חיים" בעיר מגוריו סלונים, שהייתה מעין סניף של ישיבת "עץ חיים" המפורסמת שבוולוז'ין. יגיעתו בתורה הייתה עד כלות כל הכוחות. לימודו היה שמונה עשרה שעות ביממה עד לאפיסת כוחות. יגיעתו בתורה בצעירותו הייתה מתוך דוחק ועניות גדולה. בזקנותו, כשאחד מתלמידיו אמר לו שרואים אצלו גילויי רוח הקודש, אמר לו: "רוח הקודש אינני יודע, אבל למדתי תורה מתוך הדחק, וחז"ל אמרו (סוטה דף מט) שהלומד תורה מתוך הדחק משביעין אותו מזיו שכינה". לאחר פטירת רבו האדמו"ר מקוברין, בניסן תרי"ח, פתח את חצרו בסלונים, ורוב חסידי קוברין קבלו את מרותו ונסעו אליו. את שולחנותיו ("טישים") היה עורך לא רק בשבתות וחגים, אלא גם בימות החול. היה כמעיין המתגבר והרבה באמירת מאמרי חסידות וקבלה עמוקים ביותר, וכן כתב חיבורים רבים בכל חלקי התורה (רובם אבדו בשואה). חלק מכתביו נדפסו לאחר פטירתו. ספריו המפורסמים הם "חסד לאברהם", "יסוד העבודה", "באר אברהם" על המכילתא ועל התורה, ועוד.

ה"יסוד העבודה" עמד עם תלמידיו (בעיקר עם אלו שעלו לארץ ישראל, לטבריה) בקשר מכתבים רצוף בענייני חסידות ועבודת ה' עמוקים ועיוניים. חלק ממכתבים אלו (כדוגמת המכתב שלפנינו) נדפסו לאחר פטירתו בספרו "יסוד העבודה" (בחלק המכתבים) וכן בסוף ספרי "באר אברהם" על התורה.

מקבל המכתב החסיד הרה"צ רבי אליעזר (ר' לייז'א) הכהן רוזובסקי מהעיירה יאלובקא (תקפ"ב-תרע"ה) עובד ה' מופלג, מהאריות שבחבורת תלמידי אדמו"רי קוברין וסלונים. נודע בתפילותיו הבוערות והמעוררות. רבו ה"יסוד העבודה" הגדיר אותו כ"עובד ה' בשמחה". הרמ"ח מסלונים הפליג בשבחו ואמר שמאחל לעצמו שיזכה פעם אחת בחייו להתפלל כמו תפילת "השכיבנו" של ר' לייז'א במעריב רגיל (ראה אודותיו באריכות בספרו של הרב אהרן סורסקי "חסידים הראשונים", בני ברק תשפ"ג, בפרק שהוקדש לו).

מכתב 2 עמודים כתובים. 16 ס"מ. מצב טוב-בינוני. בלאי וכתמים.