English

פריט 12:

שלחן ערוך אבן העזר. אמשטרדם תקס"ח עותק הגאון רבי עקיבא איגר מהלברשטאט

מחיר פתיחה: $2,500

הערכת מחיר: $4,000 - $6,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שלחן ערוך אבן העזר עם באר היטב – אמשטרדם תקס"ח – העותק של הגאון רבי עקיבא איגר אב"ד הלברשטאט (המכונה רעק"א השלישי) – הקדשת בנו רבי בנימין וואלף


הקדשה בדף המגן הקדמי: "לאאמ"ו הגאון המפורסי' מוה"ר עקיבא איגר… אב"ד ור"מ דק"ק האלברשטט והמדינה – בנו ותלמידו הק' בנימין וואלף איגר".

הגאון רבי עקיבא איגר (השלישי) החל לכהן ברבנות הלברשטאט בשנת תקע"ד, עד לפטירתו בשנת תקפ"ד. אביו היה הגאון רבי בנימין וואלף אב"ד לייפציג ולייפניק (תקט"ו-תקנ"ו, רבו של רעק"א המפורסם אב"ד פוזנא), בן הגאון רבי עקיבא איגר הראשון אב"ד פרשבורג (תפ"א-תקי"ח, [מחבר הספר "משנת דרבי עקיבא" – פיורדא תקמ"א – אבי אמו של רעק"א המפורסם אב"ד פוזנא]).

בפנקס "יזכור" של קהילת הלברשטאט נכתב אודותיו: "הרב הגאון המפורסם החריף ובקי בכל חדרי תורה מה"ו עקיבא זצ"ל בהגאון המפורסם מה"ו וואלף איגר זצ"ל… פיזר נתן לאביונים, חיי עולם קנה במעשיו הטובים… וכבן נ"ה שנה עלה ארון אלקים למרום מכון שבתו ביום שבת קודש ער"ח מר חשון תקפ"ד… ".

קפח דף. 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכת עור עתיקה.