English

פריט 13:

כתב יד גדול מאוד, חידושי רבי בונים גינז איגר - אחי מרן הגרע"א. חלקם לא נדפסו

מחיר פתיחה: $4,000

הערכת מחיר: $8,000 - $10,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כרך כתב-יד, חידושים על מסכת שבועות מאת הגאון רבי בונים גינז-איגר אב"ד מטרסדורף (אחיו של רבי עקיבא איגר) – העתקה בכתב יד בנו הגאון רבי משה גינז-שלזינגר, כולל העתקות של התכתבויות רבות בין רעק"א לאחיו – חלק מהחידושים לא נדפסו – ראשית שנות הת"ר


בדף הראשון של הכרך נכתב:
"ח"ת [=חידושי תורה]
מאאמ"ו הגאון המפורסם מו"ה בונם גינז זצ"ל שהי' אב"ד בק"ק מאטרסדארף".

הכרך שלפנינו כולל העתקת כמה חילופי שו"ת בין רעק"א לאחיו רבי בונים. לדוגמא: בחידושים על דף כד כותב המעתיק רבי משה: "א"ה [=אמר המעתיק] הק' משה אעתיק מ"ש אאמ"ו הרב וכו' זצ"ל לאחיו אד' מ"ו הרב וכו' מו"ה עקיבא גינז זצ"ל אב"ד דק"ק פוזנא", ובהמשך כותב: "ואחיו אדמ"ו הרב וכו' מו"ה עקיבא זצ"ל הנ"ל השיב לו בתשובתו הרמה, וז"ל".
ההתכתבויות עם רעק"א בכרך שלפנינו נדפסו בבימות שונות. רוב החידושים בכרך שלפנינו נדפסו בספר "חידושי רבי בונים איגר זצ"ל" (ירושלים תש"ע). אך חלק מהחידושים שלפנינו לא נדפסו, כגון החידושים על דף יח, וכן החידושים הכתובים בדפים קסג/2-קסה/2. כמו"כ במקומות בודדים נשמט בדפוס הפתיחות או הסיומים במכתבי רעק"א. כמו"כ ישנם שינויים זעירים בין הנוסח הנדפס לנוסח שבכתה"י.

הגאון רבי בונים גינז-איגר (תק"ל-תקפ"ט) היה אחיו ותלמידו המובהק של אחיו הגדול רעק"א. כיהן ברבנות בערים ראגאזען שבגלילות פוזנא, ובמטרסדורף (משנת תק"ע, שם החליף את החתם סופר ברבנות). אהבה והערכה גדולה הייתה בין שני האחים, וההתכתבויות ביניהם מלאים בביטויי אהבה והערכה. בסיום אחד ממכתבי רעק"א בכרך שלפנינו (נשמט בדפוס) הוא כותב לאחיו: "ידידך אחיך קשור באהבתך בלב ונפש הק' עקיבא" (דף קעב/1). חידושיו נדפסו בספר "חידושי רבי בונים איגר זצ"ל (מכון ירושלים, תש"ע).

בנו הגאון רבי משה גינז-שלזינגר (נפטר תרי"ח) תלמידו של רעק"א. היה מעורכי ספרי רעק"א דודו, והוא מוזכר רבות בכתבי רעק"א שחבבו מאד, וכן בשו"ת החת"ס הוא מוזכר עשרות פעמים בכבוד גדול. בחידושים על דף מ בכרך שלפנינו מופיע העתקת מכתב רעק"א ובו כותב על ר' משה (המעתיק דנן): "הגיעני מכתב מבנו
ידיד נפשי הרב המופלג מוהר"ם נ"י".

[31] דף (52 עמודים כתובים). 33 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים ובלאי בשולי הדפים. כריכת עור חדשה מפוארת.