English

פריט 14:

ב' תשובות בהלכה בעצם כתב יד קודש מרן הגאון רבי שלמה איגר

מחיר פתיחה: $4,000

הערכת מחיר: $6,000 - $8,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ארוך ובו שתי תשובות חשובות בהלכה, ממרן הגאון האדיר רבי שלמה אייגר, נשלחו לאחותו מרת גיטל ובעלה הגאון רבי שמואל קורנפלד. פאזען. תרי"א. 


מכתב ארוך ביותר ובו פסקי הלכה חשובים, נשלחו אל הגאון רבי שמואל קורנפלד והרבנית מרת גיטל בת מרן רשכבה"ג רבי עקיבא איגר, באורך שני דפי גיליון, עם תיקונים והוספות בעצם כתב יד קדשו של מרן הגאון רבי שלמה איגר ובחתימתו הקדושה. 

המכתב מודפס ללא שורות הפתיחה, ללא הזכרת אחותו של מרן ר"ש איגר, בכתבים ומרוב חשיבותו וארכו, חולק לשני סימנים נפרדים, בסימן מא וסימן נב.

על גבי המכתב שנכתב בהעתקה, הרבה הגהות, הוספות ותיקונים, בני שורות שלמות בעצם כתי"ק ובחתימתו הטהורה.


הגאון האדיר רבי שלמה אייגר [תקמ"ז-תרי"ב] רבן של קאליש ופוזנן, בנו ותלמידו וממלא מקום אביו הגדול. לוחם במלחמתה של תורה מגדולי הדורות. בנו אחריו הגה"ק רבי יהודה אייגר מייסד שושלת לובלין, זאת למרות היות אביו מהמתנגדים לחסידות. חיבר את הספר גליון מהרש"א ועוד חיבורים רבים.


כתמים, בלאי קל בשוליים, ללא פגיעה בטקסט. מצב טוב – טוב מאוד

מידות: 17 x 21 CM

מידות: 17 x 21 CM