English

פריט 16:

עותק מרן השבט סופר מפרעשבורג. עץ חיים לרבינו המהרח"ו. לבוב, תרכ"ה

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר עץ חיים שחיבר הרב האלוקי רבי חיים ויטאל, תלמיד האר"י הקדוש, מהדורת לבוב תרכ"ה – לעמבערג 1864. העותק האישי של מרן הגאון הקדוש רשכבה"ג רבי שמחה בונם סופר מפרעשבורג בעל 'שבט סופר'. 

בדף השער חותמתו העגולה. סימני שימוש רבים המעידים על לימודו בתורת הרז ובקבלה. 

קדושתו ומעלתו של השבט סופר מתבטאת גם בלשון קדשו של מרנא הרה"ק מצאנז שהתבטא אודותיו: אין לנו בכל גאליציא תלמיד חכם רך בשנים כמוהו.

מרן הגאון רבי שמחה בונם סופר בעל 'שבט סופר' [תר"ג-תרס"ז] בנו של מרן ה"כתב סופר" ממשיך דרכו ודרך אביו רבם של ישראל ה"החתם סופר". למרות שלא היה הבכור, ייעדו אביו למלא מקום קדשו בהנהגה ובראשות הישיבה הקדושה והרמה, אמר עליו: בו בחרתי מבניי, שכולם טובים וישרים, שימלא ברצות השם כסאי אחרי. עמד בפרץ וגדר גדר בהמשכת מורשת אבותיו הקדושים. רבה דעמיה מדברנא דאומתיה.

[1] צט דף. דף השער ודף האחרון משוקמים בשיקום אמנותי. סימני רטיבות ונזקי מים רבים, כולל חסר בטקסט בראש דף האחרון. דף א', פגוע בראשו, ללא פגיעה ניכרת בטקסט. כתמי מים גדולים. דפים מעט דקים ולחים. כריכה חדשה מהודרת. מצב טוב. 

מידות: 36 CM