English

פריט 17:

איגרת מרן הדעת סופר מפרעשבורג למען שומרי השמיטה, תש"ה

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,200 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת רוממה למען שומרי שביעית בארץ הקודש בשנות המלחמה העולמית, מאת הגאון האדיר נשיא ישראל ומנהיגו מרן גאב"ד פרעשבורג רבי עקיבא סופר – שרייבר. ירושלים, תש"ה. 

מה נכבד היום בהגלותם צעירי ישראל העובדים בזיעת אפם את אדמת הקודש, וכעת כאשר הגיעה שנת השבע שנת השמיטה, גמרו בנפשם לקיים מצות שביעית כהלכתה…מי פלל ומי מלל כי בימינו אלו ימצאו צעירים כאלו ברוממות רוח, ..מי ילד לנו כל אלה ואנו שכולים וגלמודים, ברוכים יהיו לה' אלה המפגינים ומקדשים שמו ברבים הבו להם גודל ועוז.

הימים, ימי מלחמה עולמית קשה ומטלטלת, רוב רובו של עם ד' נחרב, הוגלה ושליש מעמנו נכחד, ואולם בארץ ישראל החלו להתכנס שרידים וקיבוצים שונים. מרבית היישובים בארץ ישראל – פלשתינה, הסתמכו על היתר המכירה, כשרבני הזמן מפצירים בהם ומעודדים ומחזקים את המועטים שאכן כן שמרו בשלימות את מצוות השמיטה, ללא היזדקקות להיתרים שונים. 

המכתב שלפנינו נשלח ליישובים האגודאיים בתקופה הזאת, לפני קום מדינת ישראל. 

[1] נכתב במכונה, הודפס ונחתם בחתי"ק הרבי, על גבי הלוח מכתב תמיכה מהגבאי. סימני תיוק מקורעים, בלאי וקפלים. מצב טוב. 

מידות: 18 x 26 CM

מידות: 18 x 26 CM