English

פריט 18:

מכתב הגאון הגדול החשב סופר מפרעשבורג

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,200 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב העוסק בבניית הפנימיה שעל יד ישיבת פרעשבורג המעטירה, מאת הגאון הגדול רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל 'חשב סופר' בשנת כהנו ברבנות פרעשבורג – לפני המלחמה העולמית. 

המכתב נשלח לנדיב הרב חיים מאיר ברוין, כולו מוקלד במכונה וחתום בחתי"ק החשב סופר, בשנת תרצ"ח, בו מפרט על כינון הישיבה מחדש ועל הקשר הישיר בין ישיבתו לישיבה הרמה של מרנא ורבנא עמוד העולם החתם סופר מפרעשבורג, אבי זקנו של הדעת סופר. 
המכתב על גבי ניר מכתבים יפה של הישיבה, עם תמונות מרן החתם סופר, בנו הכתב סופר ונכדו השבט סופר.

הגאון הצדיק רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל חשב סופר, בהגה"ק המפורסם רבי עקיבא סופר בעל 'דעת סופר' בהגה"ק המפורסם השבט סופר בהגה"ק מרן הכתב סופר בנו ממלא מקומו של מרנא החתם סופר. החשב סופר המשיך בהרבצת תורה, בעמידתו לימין אביו, בייסדו את ישיבת פרשבורג המעטירה מחדש בעיר הקודש ירושלים ודגל מלכות בית החתם סופר ותורתו ממשיך להינשא ברמה. נפטר באבו שנים אחדות אחר פטירת אביו.

[1] ניר מכתבים של ישיבת פרעשבורג. מוקלד משני עבריו, חתום בחתי"ק. סימני קיפול, קרעים קלים, כתמי זמן. מצב טוב. 

מידות: 19 x 28 CM

מידות: 19 x 28 CM