English

פריט 19:

ספר זהר בכרך אחד. מהדורת לובלין שפ"ג. הגהות חשובות בכת"י.

מחיר פתיחה: $8,000

הערכת מחיר: $20,000 - $25,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הזהר – כל החלקים בכרך אחד – לובלין שפ"ג – עם עשרות רבות של הגהות בכתיבה מוקדמת משנות הש' והת' – עותק חסר


במהדורת הזהר שלפנינו נדפסו בכל עמוד שני טורים.

תוכן רוב ההגהות שווה להגהות שנדפסו בספרים "אמרי בינה" מאת רבי ישכר בער מקרעמניץ בשנת שע"א, וב"אדרת אליהו" מאת רבי אליהו בעל שם מלואנץ. אך יש ביניהם הבדלים ושינויים.

(רוב ההגהות הנ"ל נדפסו בספר הזהר של מהדורת זולצבאך תמ"ד תחת השם "דרך אמת". אין לדעת האם ההגהות בספר שלפנינו הם העתקות מספר מודפס, או העתקות מכתב-יד, או שמא אולי אף אוטוגרף של אחד המחברים הנ"ל).

כו-קיג, קיו-קלב; קכב; א-צד דף. חסרים 79 דפים. (המספור המקורי של הדפים הוא: קלב; קכב; קמו דף). הדפים החסרים הושלמו בצילום. 31 ס"מ. רוב הדפים במצב טוב. כתמים. כריכה חדשה.