English

פריט 20:

שערי דורא. לובלין של"ד. עשרות הגהות למדניות מהתקופה - בכת"י

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $5,000 - $7,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר שערי דורא מאת רבי יצחק הלוי מדורא, עם פירוש מבוא שערים – לובלין של"ד – עשרות הגהות למדניות עתיקות משנות הש' – עותק חסר


בתחילת הספר חותמת: "בית המדרש דק"ק אשכנזים".

בדף עו/2 מצטט הכותב מספר "תורת חטאת" לרמ"א שנדפס בשנת ש"ל.

ספר שערי דורא, שהתחבר במאה ה-13, הוא מספרי הפסק היסודיים והחשובים ביותר בענייני איסור והיתר, והוא מובא פעמים רבות אצל עמודי ההוראה, ה"בית יוסף" והרמ"א. במשך הדורות נכתבו בשולי הגליונות של כתבי היד של החיבור הגהות רבות מאת חכמי הדורות, ראשונים ואחרונים. הידועות שבהן הן הגהותיו של רבי ישראל איסרלן, בעל "תרומת הדשן". על החיבור ועל ההגהות התחברו כמה פירושים מגדולי האחרונים, בהם רבי נתן שפירא, המהרש"ל ורבי מרדכי יפה בעל ה"לבושים". עד להדפסת ה"שלחן ערוך", היה "שערי דורא" החיבור האשכנזי החשוב ביותר בענייני איסור והיתר.

המהדורה שלפנינו היא המהדורה החמישית של הספר (שנדפס לראשונה בקראקא בשנת רצ"ד). מאחר שמהדורות ה"שערי דורא" נדפסו כל אחת על פי כתב-יד אחר, ניתן במידה מסוימת להחשיב כל אחת מן המהדורות שנדפסו בשנות הש' כ"מהדורה ראשונה" (ראה על כך במבואו של הרב דוד דבילצקי, במבוא ל"שערי דורא" שבמהדורתו, עמ' 17 ואילך).
ב-קי דף. חסר דף השער. 30 ס"מ. רוב הדפים במצב טוב. קרעים בחמשת הדפים הראשונים, ללא פגיעה בטקסט.