English

פריט 23:

הגהות בכתי"ק שר התורה רבי דוד אופנהיים על אור ישראל, מהדורה יחידה. פפד"א, תס"ג

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $2,000 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק קדוש! אור ישראל. ספר קבלה מרבי ישראל משקלאב במדינת רוסיה. פרנקפורט דאודר [דאדרה], תס"ב-תס"ג [1702]. מהדורה יחידה ונדירה עם דף ההסכמה הנדירה מהגה"ק הסמיכת חכמים, החסרה במרבית העותקים. 


עותק קדוש ונורא! שהיה שייך להגאון הקדוש מגדולי פארי אשכנז רבי דוד אופנהיים, עם הגהות קדשו בקבלה בכמה מקומות בתוך הספר. 

אור ישראל. קבלה מאת רבי ישראל יפה רבה של שקלאב. פרנקפורט דאודר. תס"ב- תס"ג [1702]. מהדורה יחידה.
חיבור גדול בקבלה. החלק הראשון על אגדות ותהילים, החלק השני על כל שלחן ערוך אורח חיים. עם הרבה מאד הסכמות. שער פיתוח עץ מפואר במיוחד, עם חתימת האמן. המחבר הואשם שבספרו יש דברים הנוטים לשבתאות. היו שגנזו את הספר, ולכן הוא נדיר מאד. ברוב העותקים של הספר חסר דף ז [אחרי הקדמת המחבר]. בדף זה נדפסה הסכמתו של רבי נפתלי כ"ץ בעל סמיכת חכמים, שניתנה שבועיים לאחר סיום ההדפסה, עם התאריך כ"ז תשרי תס"ג. בעותק שלפנינו הדף נמצא ונכרך לפני הדפים, אחר דף השער. 

רישום בעלות של הק' גבריאל ליב דעסויר מנייטרא.  

רבי דוד אופנהיים [תצ"ז – תקצ"ו], מגדולי גאוני אשכנז, ומגאוני הדורות. נולד בוורמס. בהיותו כבן 20 נסמך להוראה, ובגיל 25 מונה לרבה של ניקלשבורג. לאחר עשרים שנה בניקלשבורג הפך לרבה של העיר פראג המעטירה. גדולי רבני דורו ביקשו את הסכמותיו על ספריהם, והוא העניק בטוב עינו הסכמות רבות מאוד. חיבר כעשרים ספרים בהלכה ובאגדה, בהם ספר השו"ת 'נשאל דוד' אולם מרבית הספרים לא נדפסו מעולם.

[1] ז, קפז דף, דפים אחדים משוקמים בניר ישן. חסר טקסט בחלק קטן. כולל בהסכמת הסמיכת חכמים. ל' דפים הושלמו בחלקם מעותק אחר מאותה מהדורה, אחדים שלא כסדר הנכון. כתמים. נקבי עש. בלאי. כריכה מאוחרת שלמה ונאה. מצב בינוני – טוב.

מידות: 30 CM