English

פריט 26:

הקדשת המקובל רבי יהודא זאב ליבוביץ אל הצדיק רבי משה מנדל

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שלושה ממקובלי זמנינו ומהצדיקים הנסתרים בדור: ספרי המקובל רבי משה יאיר ווינשטאק, עם הקדשה אישית מהמקובל הצדיק רבי יהודה זאב ליבוביץ שהעניקם למקובל הצדיק רבי משה מנדל מבני ברק. 

ספרי שלחן המערכות ובסתרי החכמה, שכתב הגה"צ רבי משה יאיר ווינשטאק, המקיף ומלקט עניינים עמוקים בכל מקצועות הנגלה ובמיוחד בתורת הנסתר.

עם הקדשה אישית חמה ונלהבת בכתב יד הרב המקובל הצדיק רבי יהודה זאב ליבוביץ, מסאטמאר- תל אביב – בני ברק, שנתנה לרב המקובל המפורסם רבי משה מנדל מבני ברק. 

בדף הפורזאץ הקדשת המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ. 

כתמים קלים. סימני שימוש. כריכה מקורית שלמה. מצב טוב מאוד.

מידות: 22 CM