English

פריט 27:

היסטורי! שטר תנאים בחתי"ק מרן הסבא קדישא מוויז'ניץ - לנישואי אחותו מסאדיגורה

מחיר פתיחה: $8,000

הערכת מחיר: $10,000 - $12,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שטר תנאים והתחייבות בחתימת יד הסבא קדישא הרה"ק האהבת ישראל מוויז'ניץ, ששלחו להרה"ק האור ישראל מסאדיגורה, אחר פטירת הרה"ק האמרי ברוך מוויז'ניץ, ובו מתחייב בעד מזונות אחותו וגיסו הרה"צ רבי שלום יוסף מסאדיגורה צ'רנוביץ.

מסמך היסטורי חשוב, בחתימת הרה"ק הסבא קדישא האהבת ישראל מוויז'ניץ, בו נכנס במקום התחייבות אבין הקדוש האמרי ברוך מוויז'ניץ, שהתחייב בעת האירוסים למזונות בני הזוג – הרב הצדיק רבי שלום יוסף בהרה"ק רבי ישראל מסאדיגורא והרבנית מרת שיינדיל בת הרה"ק האמרי ברוך, ואחר פטירת האמרי ברוך, נכנס אחי הכלה הרבנית, האהבת ישראל במקומו.

האהבת ישראל כותב 'מודה אני החתום מטה בחתימת ידי מלמטה שתעיד עלי כמאה עדים כשרים ונאמנים איך שאנכי הח"מ מחייב א"ע בקגא"ס'…לשלם לכ"ק מחו' וש"ב הרה"צ מו"ה ישראל שליט"א מסאדיגורא בעד המזונות של אחותי מ' שיינדיל תי' ובעלה הרב מו"ה שלום יוסף שליט"א סך עשרים רייניש לחודש.

האהבת ישראל מציין מפורש כי הוא מתחייב מרצונו הטוב, כדי לפטור את אביו 'הרה"צ זלה"ה מהכתב התחייבות שנתן למחו' הרה"צ שליט"א בחתי"ק'.

החל משורת התאריך הוא בכתב ידו הטהורה 
של האהבת ישראל: 'ב' ער"ח אדר שנת תרנ"ח לפ"ק פה ויזניץ יע"א, הק' ישראל בהה"צ מוהר"ב זצללה"ה'.

החתן הרה"צ רבי שלום יוסף מסאדיגורה צ'רנוביץ
[תרל"ט – תרפ"ג] בהרה"ק רבי ישראל ה'אור ישראל' מסאדיגורה בהרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה. רבי שלום יוסף היה חתנו של האמרי ברוך מוויזניץ, כשנשא את אחת מבנותיו הצעירות מרת שיינדיל.


[1] ניר שורות בכתב יד סופר. סימני קיפול וקרע בסימן הקיפול עם פגימת אותיות. כתמים. מצב טוב – טוב מאוד.

פריט זה נמכר בעבר בבית המכירות 'תפארת' במכירה 43 שהתקיימה בחודש אדר תשפ"ג ונמכר כעת שוב מתוך אוסף M.W. 

מידות: 15 x 23 CM

מידות: 15 x 23 CM