English

פריט 28:

סמיכה להוראה בכתי"ק הרה"ק רבי מנחם מענדיל מווישווא

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סמיכה להוראה בעצם כתב קודש הרבי רבי מנחם מענדיל מווישווא ובחתימתו, תרצ"ז. 


כתב סמיכה בעצם כתב יד קודש מרן מווישווא, בחביבות ובהרחבה יתירה אודות הבחור החשוב נפתלי הערציל פויגעל תלמיד ישיבתו, ולימים מחשובי חסידי ויז'ניץ בארץ הקודש. 

כתב הסמיכה בעצם כתב ידו הנאה והמסולסל ובחתימתו, וכן מופיעה חותמתו. 


הרבי הקדוש מווישווא, הגה"ק רבי מנחם מנדל הגר [תרמ"ה-תש"א], בכור בניו של הרה"ק בעל ה"אהבת ישראל" מוויזניץ. משנת תרס"ח כיהן כרב העיר וויזניצא וראש ישיבתה 'בית ישראל'. בשנת תרפ"א הוכתר כאב"ד ווישווא, ואף בה הקים ישיבה לתפארת שהייתה לגדולה שבישיבות רומניה בכל הזמנים ובה למעלה מ-400 תלמידים. לאחר פטירת אביו ה'אהבת ישראל' החל לכהן באדמו"רות וכונה בהערצה ובחיבה 'רבי מנדל מווישווא'. פעל רבות בכל גלילות מרמרוש להעמדת התורה והדת על תילם. במסגרת זו, היה מראשי ומגדולי תנועת אגודת ישראל וחבר "מועצת גדולי התורה". 

[1] דף ניר שורות. כולו בכתב ידו ובחתימתו. דיו חזקה וכתב נאה מאוד. סימני קיפול עם קרעים ובלאי בסימני הקיפול. כמעט ללא נזק. מצב טוב. 

מידות: 15 x 22 CM

מידות: 15 x 22 CM