English

פריט 3:

עותק המחבר! יפה ללב ויפה תלמוד מהגאון רבי יצחק [במהר"ח] פלאג'י

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

[2] ספרים בכרך אחד: יפה ללב, ב, ויפה תלמוד, א, מאת רבי רחמים נסים יצחק פלאג'י, בנו של הגאון המקובל הנודע רבי חיים פלאג'י. דפוס אהרן יאושע די שיגורה וחבריו, תרל"ו [1876]. מהדורות ראשונות. העותק האישי של המחבר.


* יפה ללב, ב: אורח חיים, סימן א-תרצ"ז, מאת רבי רחמים נסים יצחק פלאג'י. דפוס אהרן יאושע די שיגורה וחבריו, תרל"ו [1876]. מהדורה ראשונה.
[2], קכח דף, 30 ס"מ.
רישום בעלים בדף שאחר השער: "זה הספר שייך לגאון המחבר".

כרוך עם:
* יפה תלמוד, א, על סדרי זרעים-מועד, מאת רבי רחמים נסים יצחק פלאג'י. דפוס בן ציון בנימין רודיטי, תרל"ו [1876]. מהדורה ראשונה.
[2], עח דף, 30 ס"מ.

עם חותמות רבי אברהם ווערנער מצפת, ורבי יצחק סגל, משגיח ומנהל ישיבות תורת ארץ ישראל ותלמוד תורה הכללית בצפת.

רבי רחמים נסים יצחק פלאג'י (תקע"ד-תרס"ז, 1814-1907) – בנו של הגאון רבי חיים פלאג'י מאזמיר. מחבר ספרים רבים ובהם: יפה ללב, יפה תלמוד, אנך יפה ועוד.

כריכה חדשה, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.