English

פריט 31:

מכתב הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף מאטיניא

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב כולו בכתי"ק ובחתימת הרה"ק רבי ישראל יוסף הגר מאטיניא אל ידידו רבי יוסף מצפת, אודות משלוח מעות צדקה לעיה"ק צפת. תרצ"ז.

המכתב סובב הולך בעניין משלוח ותמיכה מטשרנוביץ, משלוח שלא יצא אל הפועל בשל מגבלות שהוטלו ברומניה. הרבי מציין את גודל צערו על כך "כי ידעתי עד כמה מה מיחלים על התמיכה […] הזאת". האדמו"ר ממשיך במאמציו לארגון המשלוח "וכ"ז עולה בדמים מרובים. וצריכים עזר ד' שיבא לידם". הרבי מתאר את מאמציו לקבלת רשיונות להגעה לטשרנוביץ ולמצוא בעזרת ה' דרך בטוחה לשליחת המשלוח. בסיום המכתב מאחל האדמו"ר כי "ד' ירחם על פליטת עמו ישראל כי כשל כח הסבל. ידידו המצפה לתשועת ד' במהרה".

הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף ה'נפש ישי' מאטיניא [תרמ"ד-תש"ד] בנו וממלא מקומו של האדמו"ר הקדוש רבי חיים מאטיניא. נספה בשואה בי"ט באייר תש"ד עם הרבנית מרת דבורה לאה, בתו של רבי יחיאל הורוביץ מפאקשיווניץ, ועם שלשת ילדיהם. נשתיירו בעולם דוקמונטים אחדים ממש מדברי תורתו, מכתבים ואגרות, רובם בכתב יד הגבאי או אף בחתימתו. לפנינו מכתב ארוך כולו בכתב יד קדשו.
בשואה נכחדה חסידות מפוארת זו ושנים רבות אחר השואה הקים רבי משה מאטיניא, נצר לצדיקי השושלת את בית מדרשו בבני ברק.

[1] דף, נייר. 22 ס"מ. בכתב יד קודשו וחתימתו.

סימן קיפול, כתם בלא פגיעה בטקסט, מצב טוב-טוב מאוד.

מידות: 14 x 22 CM

מידות: 14 x 22 CM