English

פריט 37:

גנת אגוז. חיבור קבלה חשוב. מהדורה ראשונה ונדירה. האנווא, שע"ה - 1615

מחיר פתיחה: $900

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גנת אגוז, ספר יסוד בחכמת הקבלה, מאת המקובל רבי יוסף ן' גיקטילא. דפוס אליעזר ב"ר חיים ואליהו ב"ר זעליקמן אולמא, האנווא, שע"ה [1615]. מהדורה ראשונה, נדיר.


עה [צ"ל עח] דף, 28 ס"מ. מספור הדפים משובש. דף שער מאוייר עם עקידת יצחק ודמויות משה ואהרן. חלק מהמילים בדף השער בדיו אדומה. 

רבי יוסף ג'יקטילה (ח'-ס"ה, 1248-1305) – מחבר ספרי יסוד בחכמם הקבלה, ובהם 'שערי אורה', גנת אגוז' וספרים רבים נוספים. מגדולי המקובלים בספרד במאה ה- 13. מספר שמועות משמו הובאו בבית יוסף. בהסכמת השל"ה הקדוש לספר שלפנינו כותב: "וכל הספרים קודש וספרי המקובלים קודש קדשים… ספר גנת אגוז אחד קודש מדבר איש האלקים הרב רבי יוסף גיקטיליא ז"ל אשר היה לפנים בישראל גדול שמו בתורה ובחסידות ובקדושה יתירה".

ראה: סטפנסקי, ספרי יסוד 341.

כריכת חצי עור חדשה ומהודרת, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.