English

פריט 38:

ספר הכללים לר"ש מקינון - ספר כריתות עם תחילת חכמה. דפוס וירונה, ת"ז [1647] נדיר מאוד.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר כריתות, כללים וסוגיות התלמוד, מאת רבינו שמשון מקינון, עם תחילת חכמה [ואורח מישור] מאת רבי יעקב חאגיז. דפוס פרנסיסקו רוסי, וירונה, ת"ז [1647]. נדיר. מהדורה ראשונה 'תחילת חכמה'.


ד; עט, [2], פ-ק, קיג-קכד, קכד-קכז, קכט-קלו, קמה-קנא, [1], קנד-קסא ; [8], יז-סד, סו-עג; קלה, [1]; ד [צ"ל טז] עמו', 15 ס"מ. עם חתימות בלועזית בשער ובתחילת 'אורח מישור'.

רבינו שמשון ב"ר יצחק מקינון – מבעלי התוספות חי ופעל בפרובאנס, חבר 'ספר כריתות'. הריב"ש כתב עליו: "היה רב גדול מכל בני דורו". רבי משה צבי הירש מייזליש אב"ד זאלקווי כתב על ספרו: "ומי שלא ראה הספר ההוא, לא ראה מאורות מימיו".

רבי יעקב ב"ר שמואל חאגיז (ש"פ – תל"ד. 1620 – 1674) – מגדולי ישראל בדורו פעל רבות למען היישוב היהודי בא"י. נולד במרוקו למשפחה ממגורשי ספרד. בצעירותו היגר לאיטליה שם חי בקהילות ורונה וליוורנו, שם גייס כספים רבים למען הקמת בית מדרש גדול בירושלים. בהמשך עבר לירושלים ושם, לאחר שהתאלמן, נשא את ביתו של רבי יעקב גלנטי – הרב המג"ן. בירושלים עמד בראשות בית המדרש ישיבת בית יעקב, והרביץ תורה בתלמידים רבים. לחם במשיח השקר שבתאי צבי. את מלחמתו זאת המשיך בנו רבי משה חאגיז. ספרו המפורסם הוא שו"ת הלכות קטנות.

כריכת עור מהודרת חדשה, כתמים, פגמים משוקמים מקצועית בדף השער, שני הדפים הראשונים נחתכו בכריכה באופן שפוגם במספר אותיות בקצה הדף, מצב טוב.