English

פריט 42:

מנחה קטנה, על הפטרות בין המצרים. מהדורה ראשונה. אמשטרדם תקמ"ט.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מנחה קטנה, פירוש על ג' הפטרות שאומרים בין המצרים ועל תהלים פרק ע"ט, מאת המגיד רבי חיים ב"ר יששכר בער [מלמד]. דפוס אלמנה ויתומי יעקב פרופס כ"ץ, אמשטרדם, תקמ"ט [1789]. מהדורה ראשונה.


[3], יח דף, 19 ס"מ. חתימות בעלים "הבחור זעלקלי בן כ"ה אברהם סגל". עם הסכמת רבי שאול אב"ד קהילת אשכנזים אמשטרדם. עם הערה בכתב יד בשולי אחד העמודים. בהקדמת הספר כותב המחבר כי הוא סובל מחסרון כיס ועליו להשיא את בתו, כך שהקונים לוקחים חלק במצות הכנסת כלה.

רבי חיים ב"ר יששכר בער מלמד (נפטר בשנת תקע"ה 1815) – מאמשטרדם, רב ודרשן מופלג, שחיבר בנעוריו את הפירוש "תהלת ה'" על תהלים ומחבר ספר "מנחה קטנה". בסוף ימיו המשיך לדרוש ברבים, על אף שסבל מעוני ואיבד את מאור עיניו.

כריכה מקורית פגומה ומנותקת, כתמים, מצב בינוני-טוב.