English

פריט 44:

פסיקתא רבתי. דפוס יצחק כ"ץ. פראג תי"ד. עותק הגאון רבי שלמה זלמן ברודא ממרגנטהיים.

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר: $500 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

פסיקתא רבתי. דפוס יצחק כ"ץ, פראג, [תי"ד 1653]. מהדורה ראשונה, נדיר. עותק מיוחס.


עד דף, 18 ס"מ. ללא דף השער. בפנים הכריכה חתימת רבי שלמה זלמן ברודא: "הקטן זלמן בן הגאון הגדול החסיד המפורסם מוהרר אברהם ברודא זל". שם, ובדף השער חתימות: "הק' בער אדלר הכהן", וחתימה נוספת.

הגאון רבי שלמה זלמן ברודא (נפטר בשנת תק"ב) – משנת תפ"ט היה רבה של מרגנטהיים. בנו ותלמידו של אבי משפחת ברודא, הגאון רבי אברהם ברודא אב"ד במץ, פרנקפורט ופראג.

הגאון רבי בער ב"ר מרדכי אדלר (תקמ"ה-תרכ"ו, 1785-1866) – מחכמי ודייני קהילת פפד"מ, בזמנו של מרנא החתם סופר. חידושיו על הש"ס יצאו לאור בקונטרס 'כנפי נשרים' בתוך ספר 'לשון זהב'. אביו, רבי מרדכי אדלר, היה אב"ד הנובר ובן דודו של רבי נתן אדלר הנודע מפרנקפורט. אחיו של רבי בער, רבי נתן הכהן אדלר, היה רבה של לונדון ומחבר הספר 'נתינה לגר'.

כריכת עור עתיקה עם שאריות של אבזמים, ללא דף שער, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.