English

פריט 46:

כת"י תלמיד רבינו יהונתן אייבשיץ, עם חידושי תורה שלא נדפסו - שנות הת"ק

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $700 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, קונטרס חידושי תורה מאת רבני מץ ובהם רבינו יהונתן אייבשיץ – בכתב יד תלמיד – לא נדפס – שנות הת"ק.


קונטרס בן 9 עמודים, ובו חידושים בעניינים שונים מתורתם של רבני מץ: רבי יהונתן אייבשיץ ורבי מאיר שערלוויל.
הקונטרס נכתב בכתב יד תלמיד מובהק ווותיק, כפי שניתן לראות מנוסחו, מכתב היד ומהציונים לדברי תורת רבותיו הק'. בין החידושים שלא נדפסו גם מחידושי תורת רבינו יהונתן אייבישץ. 

באחת הכותרות נכתב:
"לפ' נצבי' ממה' יהונתן" [אייבשיץ]. בכותרת אחרת נכתב: "
בשם אדמ"ו מה' מאיר שערלוויל בשמעתין דשבועות דף ג' ע"ב".

רבי מאיר שערלוויל אב"ד מץ (נפטר כ"ב אייר תקע"ב) "הרביץ תורה והעמיד תלמידים הרבה לערך מ"ם שנה".

[5] דף (9 עמודים כתובים). 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי.