English

פריט 48:

ספר מנהגי מהרי"ל. אמשטרדם ת"פ. נדיר וחשוב.

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $500 - $700

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר מהרי"ל, מנהגי קק' אשכנז לכל השנה, עם הנהגות ומנהגי קהילת פרנקפורט. הוצאת ישראל ב"ר משה, אמשטרדם, ת"פ [1720]. נדיר.


[1], צד, [1] דף, 16 ס"מ. רישום בעלים של יצחק אייזיק ב"ר אברהם משה מגלובאקי (Glebokie) מהשנים תקצ"א ות"ר.

כריכת עור חדשה ומהודרת, כתמים, שיקום בשולי דפים ראשונים, מעט הדבקות, מצב טוב.