English

פריט 51:

תגלית! מהדורה לא ידועה ונדירה מאוד! מחזור לכל השנה, אופיבאך, תצ"ב [1732]

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,000 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תגלית! מחזור מכל השנה, כמנהג אשכנז עם חמש מגילות. דפוס ישראל ב"ר משה [האלי], [אופיבאך], תצ"ב [1732]. מהדורה לא ידועה ונדירה ביותר.


שיא דף, 13 ס"מ. חסרים מספר דפים בסוף הכרך. עם איורי סמלי המזלות, פיתוחי עץ. רישום ביידיש ובלועזית בדף הפורזץ.
ספר זה לא מופיע בספריות בארץ ואינו מופיע בביליוגרפיה של הספר העברי.
כעבור שנתיים, הוציא לאור אותו מדפיס מחזור אחר, בשם "מחזור מכל השנה כמנהג אשכנז ופולין, פיהם ומעהררין ושאר מדינות".

כריכת עור, כתמים, פגם עם חסרון והדבקה בדף אחרון, מספר דפים חסרים, שדרה רופפת, קפלים בחלק מהפינות, מצב בינוני.