English

פריט 52:

כרך גדול מאוד - כתב יד בדרוש על פרשיות התורה. לגאון לא נודע העיר וויען בין תרל"ה - תרמ"ג

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $2,000 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כרך כתב-יד, דרושים על פרשיות התורה, ודרשות לשבת הגדול ושבת שובה – נכתב בשנים תרל"ה-תרמ"ג – לא נדפס


בדפי המגן האחורי, בעמוד הימני נרשם: "באתי הנה קארלסבאד עש"ק ואתחנן יוד אב תרס"א לבקש מזור ותרופה. באעה"ח [=באתי על החתום] אישון לילה אור ליום ה' שופטים ער"ח אלול".

ובעמוד השמאלי נרשם: "פה עיר וויען קרית מלך מוצש"ק תבא תרס"א טו"ב אלול מאסף לחדשי השנה הנ"ל".

בכרך שלפנינו מובאים ומצוטטים עשרות ספרי דרוש ופלפול קלאסיים, כ"פרשת דרכים", "בינה לעתים" ו"יערות דבש", ובדרכם הולך המחבר. הספר החסידי היחיד המצוטט כאן פעמים רבות הוא "ערבי נחל".

בחציו הראשון של הכרך כתובים דרושים ארוכים שאמר המחבר בשבת הגדול ובשבת שובה, ובחציו השני דרושים קצרים על פרשיות התורה.

באחד מדפי המגן האחוריים מופיע רישום לועזי שמוזכר בו שם העיר בראילה (ברומנית: Brăila). בראילה היא עיר נמל על הגדה המערבית של הדנובה, במחוז בראילה, בדרום מזרח רומניה.

[370] דף (כ-740 עמודים כתובים). 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה מקורית עם שדרת עור פגומה מעט.