English

פריט 56:

מסעות הים למוהר"ן מברסלב, מהדורה ראשונה, יוזעפאף – סלאוויטא תר"ו

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר מסעות הים לרבי נחמן מברסלב. מהדורה ראשונה. נדפס ביוזעפאף בדפוס שהיה בסלאוויטא בהוצאת רבי חנינא ליפא שפירא נכד הרב מסלאוויטא, תר"ו – 1846. חסר.


בספר מופיעים הנהגות הרה"ק רבי נחמן מברסלב, שבחיו וסיפור נסיעתו לארץ ישראל דרך הים, ומכך נגזר שמו. מאת תלמידו הרה"ק רבי נתן.

בדף השער הובלטה בהדגשה התיבה 'מסלאוויטא' המשייכת את דפוס יוזעפוף לדפוס המיוחס שנוהל בידי משפחת שפירא צדיקי בית קאריץ.

הספר הוא מעין ביוגרפיה וספר מעשיות ושבחים שנכתב על מוהר"ן, מעין קיצור לסיפורי מעשיות ומה שלימים כתב מוהרנ"ת בהרחבה בספרו 'שבחי הר"ן'. 30 עמ'. 15.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. רישום מחוק בעמוד השער. כריכת עור חדשה.

הדפוס בסאלוויטא נסגר בפקודת השלטונות הרוסיים בשנת תקצ"ז, ואז הקימו בני משפחת הצדיקים שפירא, בני ונכדי הרה"ק רבי משה מסלאוויטא את הדפוס בעיר יוזפוב. בית הדפוס פעל כארבע שנים והדפיס ספרים בודדים ומשם עבר לבית הדפוס הנודע 'זיטאמיר'. סטפנסקי חסידות, מס' 351.

עותק חסר דפים י"א-י"ב. כריכת עור חדשה מפוארת. חותם בעלות בדף הראשון בלועזית, רישום בעלות מהתקופה בדף האחרון. כתמי מים וזמן. בלאי קל. מצב טוב.

מידות: 16.5 CM