English

פריט 57:

שלושה ספרי יסוד בחסידות מדפוסים מוקדמים בלתי מצויים: דגל מחנה אפרים/קדושת לוי/ בוצינא דנהורא.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שלושה ספרי יסוד בחסידות מדפוסים מוקדמים בלתי מצויים: 

דגל מחנה אפרים/קדושת לוי/ בוצינא דנהורא. 


* דגל מחנה אפרים, להרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקאב, נכד הבעש"ט הק', מאבות החסידות [כנראה לבוב או זולקווא], [תר"ה 1845 לערך]. הסכמות חשובות מגדולי החסידות.

"מובטחני שע"י החיבור הלז יתלהב לבב אחינו בני ישראל לעבודת הבורא ב"ה וב"ש" (מתוך הסכמת רבי לוי יצחק מבארדיטשוב). ספר דגל מחנה אפרים, מאת הרה"ק משה חיים אפרים אב"ד סדילקאב נכד של רבי ישראל בעש"ט. [לבוב/ זולקווא ?], [תר"ה 1845 לערך]. עם הסכמות מהמהדורה הראשונה מאת הרה"ק מאפטא, הרה"ק מברדיטשוב, הרה"ק החוזה מלובלין, ועוד.

[2], כח, [45] דף, 23 ס"מ. הודפס על-פי מהדורת [רוסיה-פולין תק"ף לערך].

כריכה חדשה, חורי עש, כתמים, פגמים בשולי דף השער ללא פגיעה בטקסט, מצב בינוני-טוב.

———–


* קדושת לוי לסניגורן של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב – מהדורת הרובשוב המיוחסת, תקע"ח.


"נדפס פעם ראשונה בק"ק בארדיטשוב ע"י בני הרב הגאון המחבר זצוק"ל אך מחמת שהראשונים ספו וגם תמו הדפסנוהו פעם שנית בתכלית ההידור והיופי כדי לזכות בהן את הרבים". דפוס הרבני מוהר"ר מנחם מענדל פינקל שטיין. הרובשוב, בשנת וי עתר יצ חק לפ"ק – תקע"ח -1818. 

רישומי בעלות בלתי מפוענחים בשער ובגוף הספר. חותמות צענזור ושרידי חותמות בעלות. 

[1], עח, כז, טו דף. 23 ס"מ. מצב טוב. נייר כהה וטוב. כתמי מים נרחבים. חיתוך לקוי בדפוס עם חסרון קל באותיות המספור התחתון. כריכה מאוחרת. מצב טוב. 

————————

*בוצינא דנהורא, לקוטי אמרי הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז, עם מכתבים יקרים. פיעטרקוב, תרמ"ט 1889. מהדורה שלישית.


ספר בוצינא דנהורא, לקוטים יקרים אמרי רבי ברוך ממעזיביז נכד הבעש"ט, ונוסף עליהם מכתבים מהבעש"ט, מרבי ברוך, מהגאון משפיטיפקע. מהרה"ק מסיווראן ומהרה"ק רבי מרדכי מטשירנאביל.
דפוס פייבל בעלכאטאווסקי, פיעטרקוב, תרמ"ט 1889.
כח דף, 21 ס"מ. דפוס סטריאוטיפי של מהדורת פיעטרקוב תרמ"ו.

כריכת עור חדשה ומהודרת, כתמי זמן וחורי עש קלים, הדבקות בדף שער ובדף אחרון ללא פגיעה בטקסט, מצב טוב.