English

פריט 60:

איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש - ברכות לשנה החדשה, תשי"ט

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,000 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת קודש מהרבי מליובאוויטש – ברכות לשנה החדשה, המגיעה שנת תש"כ- נשלחה בימי הסליחות תשי"ט.

האיגרת המוקלדת נשלחה בידי הרבי מליובאוויטש לרבי מרדכי דוד בלום, ותוכנה ברכות לשנה החדשה המגיעה והולכת לבשורות טובות. 

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה ברוחניות ובגשמיות. 

בברכה, הרבי חותם את חתימת יד קדשו בנהירו עילאה. 

[1] ניר מכתבים של אגרות קודש של הרבי מליובאוויטש. חתימת יד קדשו על מכתב מוקלד ומודפס. הניר כהה מעט מרוב השנים. מצב טוב מאוד.

מידות: 14 x 21 CM

מידות: 14 x 21 CM