English

פריט 63:

חיבור גדול בכתב יד הגאון מהר"צ חיות

מחיר פתיחה: $3,500

הערכת מחיר: $5,000 - $7,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חיבור נרחב, כולו בעצם כתב ידו של הגאון מהר"צ חיות על סוגיות במסכתות הש"ס. לא נדפס.


החיבור שלפנינו עוסק בסוגיות בדיני טריפות וקדשים, כולו בכתב יד הגאון המופלא בדורו המהרי"ץ חיות, שהיה מגדולי הדור ובייחוד עמד בקשר עם מרנא החתם סופר ורבבות בכל העולם הוגים בהגהותיו על הש"ס. 

הגאון המפורסם רבי צבי הירש חיות [תקס"ו- תרט"ז] נודע בכל העולם התורני בשל הגהותיו היסודיות על הש"ס. מגאוני אשכנז וגאליציה. רבה של זאלקאווא והעיר קאליש. ניהל פולמוס חריף מול החסידים ולעומתם גם עימות כבד עם, להבדיל, אנשי ההשכלה. 

רבבות הוגים בהן מידי יום. היה בקשרי קירבה של תורה עם מרנא החתם סופר ורבות האגרות במלחמתה של תורה אותן שלחו אהדדי. 

[6] דפים נתונים באגד, כעין פנקס. כתובים משני עבריהם. סך הכל [12] עמודים כתובים. בלאי וכתמי זמן ודיו. פגיעה בתיבות בודדות. מצב טוב. 

מידות: 20 x 24 CM

מידות: 20 x 24 CM