English

פריט 65:

תשובה ארוכה בכתב יד עמוד ההוראה מהר"ש ענגל בעל 'שו"ת מהר"ש'

מחיר פתיחה: $2,000

הערכת מחיר: $5,000 - $7,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תשובה ארוכה וערוכה, כולה בכתב יד מרן הגאון הגדול אביר המשיבים רבי שמואל ענגיל אב"ד ראדאמישלא ובעל שו"ת מהר"ש. ראדומישלא, תרנ"ה. 


התשובה עוסקת בעניין המתנת חדשים אחר נישואי מעוברת והיא מקיפה בכל הנושאים הסבוכים שבעניין זה. 

כל התשובה בכתב ידו של מהר"ש ענגיל ובחתימתו הקדושה אחר שכותב את התאריך המדוייק. התשובה מתחילה אחר אמצעיתה. 

הגאון הגדול עמוד ההוראה רבי שמואל ענגל מראדאמישלא [תרי"ג-תרצ"ה] מגדולי הפוסקים בגאליציה אשר שלח מאות פסקי הלכה לכל קצווי אירופה. כיהן כראב"ד העיר קאשוי. תלמיד מובהק של מרנא הדברי חיים מצאנז ותלמידם הגדול של השואל ומשיב, התורת חסד והדרך המלך. מהר"ש אנגל היה ידוע בכח הפסק הבהיר שלו ובתשובותיו להלכה שנכתבו בעיון רב, בבהירות ובהיקף בלתי מצוי. כל גדולי הדור העריצוהו וחרדו לשמעו. 


[1] דף. כתוב על שני צדיו. כתמי דיו, כתמי זמן ובלאי קל. סימני חריכה עם מחיקת אותיות מועטות. שיקום בשוליים. מצב טוב. 

מידות: 20 x 33 CM

מידות: 20 x 33 CM