English

פריט 70:

כרך גדול בכתי"ק רבי דוד שפערבר מבראשוב, על ענייני הפסח. חלקו לא נדפס

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר: $2,500 - $3,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כרך כתב-יד, דרשות וחידושי אגדה על פסח והגדה של פסח, בכתב-יד המחבר הגאון הצדיק רבי דוד שפרבר אב"ד בראשוב, מחבר שו"ת "אפרקסתא דענייא" – בראשוב-קרונשטאדט, תרע"ו-תרפ"ז – חלקים מכתב היד לא נדפסו


לפנינו כרך כתב-יד המכיל דרשות וחידושי אגדה על חודש ניסן, פרשת החודש, שבת הגדול, הגדה של פסח, יו"ט של פסח ושביעי של פסח. חלק מכתב היד נדפס בספרו "מכתם לדוד" וחלק בספרו "תהלה לדוד" על הגש"פ. אך חלק גדול מהכרך שלפנינו עדיין לא נדפס.

השנים הרשומות בכרך שלפנינו הן: תרע"ו, תרפ"ה ותרפ"ז.

בקטעים שלא נדפסו נמצאים התבטאויות מעניינות. במקום אחד שמלמד זכות על ישראל, לאחר שמצטט את דברי ה"אור החיים" הקדוש, ומנסה להמליץ טוב יותר מהאוה"ח, הוא כותב"
"לולא זחלתי ואירא מפחד הדר גאון קדושת האוה"ח ז"ל הייתי אומר אחר נשיקת ספר קדשו".

במקום אחר הוא כותב:
"בע"פ שנת תפר"ה ונחלת את הארץ, ואני השפל פה קראנשטאדט העיר שומר משמרת הקודש דקה"י דפה, זכינו לברך ברכת החמה וכן יזכני השי"ת לברך המחזור כ"ח הבעל"ט בירושלים עיה"ק וארמון על משפטו ישב, ולכבוד המצוה אמרתי לפרש… ".

הגה"צ רבי דוד שפרבר – הגאון מבראשוב [תרל"ז-תשכ"ב], מגדולי רבני גליציה ורומניה בדור שלפני השואה. תלמידו של הגאון רבי מאיר אריק. הסתופף בצילם של של האדמו"רים רבי משה הגר מקוסוב וה"אהבת ישראל" מויז'ניץ. לאחר עלייתו ארצה כיהן כחבר מועצת גדולי התורה. חיבר את הספרים 'אפרקסתא דעניא', 'מכתם לדוד', 'תהלה לדוד' ועוד. ונודע בהיתר עגונות השואה. חתנו היה הרב יהושע סג" ל דייטש, רבה של שכונת קטמון בירושלים וחותנו בזיווג-שני של ה"ישועות משה" מוויז'ניץ.

[93] דף (כ-180 עמודים כתובים). 20 ס"מ. מצב טוב. כתמי רטיבות במספר דפים. כריכה חדשה.