English

פריט 71:

תפלין מעשה ידי אמן נאמן וצדיק רבי נתנאל סופר תפילינסקי

מחיר פתיחה: $45,000

הערכת מחיר: $50,000 - $60,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

זוג תפילין כשרות ומהודרות, מעשה ידיו של הרב הגאון רבי נתנאל סופר תפילינסקי.


תפילין של יד: ריבוע הבית 30X30X30 מ"מ, ריבוע התיתורא (ללא המעברתא): 48X48 ס"מ, אורך התיתורא והמעברתא יחד: 66 מ"מ.
תפילין של ראש: 30X30X30 מ"מ, ריבוע התיתורא (ללא המעברתא): 48X48 ס"מ, אורך התיתורא והמעברתא יחד: 66 מ"מ.
קופסאות בתי התפילין הן מקוריות. בתוך קופסת התפילין של ראש הודבק דף מודפס, המיועד "לכבוד הסופר אשר יגיה התפילין", בו מוסבר שהתפלין נעשו עם הידור בו החריצים של ארבעת הבתים מגיעים עד התפר ממש.

התפילין נבדקו על ידי הסופר והמגיה המומחה, רבי יעקב נחום לאנג, המאשר כי הם בוודאות בכתב ידו של רבי נתנאל סופר תפילינסקי, וכי הם כשרים ובמצב טוב ויפה ומהודר. פרשיות התפילין נבדקו במחשב ותצלום הפרשיות נמצא במסמכים המצורפים לפריט זה.

הסופר הצדיק רבי נתנאל תפילינסקי (תרכ"ו-תרע"ח) – הקדיש מחצית מחייו לקיום מצוות תפילין בשלימות, בכל דקדוקיה ופרטיה, יפיה ותפארתה, לכתחילה על פי כל הדעות. הוא עשה בעצמו את כל מלאכת יצור התפילין, במרץ ובכישרון רב, וטיפל אישית בכל פרט ופרט. הוא היה קונה את עור הבהמה, מכין בעצמו את הקלף ומעבד בעצמו את העורות ליצירת בתי התפילין. הוא הכין בעצמו את הדיו, בתהליך ייחודי, שיהיה כשר לכל הדעות, יפה, מהודר ועמיד לאורך שנים. הפרשיות נכתבו על ידו בקדושה ובטהרה, כשהוא עטוף בטלית ובתפילין, בכתיבה נאה ביותר, תוך שמירה על דקדוקים הלכות ייחודיים בצורת האותיות.
התפילין של הרב תפילינסקי נודעו בעולם כתפילין גסות נאות ומהודרות, שנעשו בעבודת יד מדויקת להפליא, שלא היה כמותן מעולם ליופי ולהידור. רבים מגדולי ישראל ביקשו להזמין ממנו תפילין ומזוזות, ושיבחו עבודתו המשובחת, אך לא עלה בידו להספיק לייצר תפילין בקצב שיענה על הביקוש.

התפילין במצב מצויין כחדשות, רצועות התפילין מקוריות כחדשות, קופסאות בתי תפילין מקוריות ובלויות.