English

פריט 72:

עותק הגה"צ הלב העברי ובנו. ספר הארוך, מהדורה תניינא. וינה תקס"ט

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר: $500 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

העותק של רבי עקיבא יוסף שלזינגר ובנו: ספר הארוך מש"ך, [א], על טור יורה דעה, מאת רבי שבתי כ"ץ מחבר 'שפתי כהן'. עם הגהת מנחת אהרן, מאת נין הש"ך, רבי אהרן [מוזסזון] ב"ר משה [מגזע צבי]. דפוס געארג הראשאנצקיא, וינה, תקס"ט 1809. מהדורה שניה.


ע דף, 36 ס"מ. עם חתימת רבי עקיבא יוסף שלזינגר ובנו רבי שמעון, ועם החותמות שלהם.

הגאון הקדוש המפורסם רבי עקיבא יוסף שלעזינגער בעל 'לב העברי' (תקצ"ז-תרפ"ב) – תלמיד אביו רבי יחיאל מתלמידי מרנא החתם סופר, ותלמיד מרנן הכתב סופר, המהר"ם שיק והמחנה חיים. חתנו של הגה"ק רבי הלל ל"ש מקולומייא. לוחם מלחמת השם בגיבורים. עלה לארץ הקודש ופעל למען יישובה על טהרת הקודש. נודע בפסקיו הייחודיים בכמה עניינים, פסקים שגררו פולמוס עז משך שנים.

רבי שמעון [משה שמואל, השמ"ש] ב"ר עקיבא יוסף שלזינגר (תרמ"ב-תשכ"ח) – תלמידו ויד ימינו של אביו. מיושבי כותל המזרח של בבית הכנסת החסידי בבתי אונגרין. היה גדול בתורה, בנגלה ובנסתר, עבד את בוראו בצנעא ובענווה, מתוך יגיעה ודביקות. ייסד בארה"ב את ישיבת "נחמת ירושלים". בשנת תרפ"ד הוציא לאור בירושלים את הספר "צוואת משה" למרן החת"ס בצירוף "נער עברי" מאת אביו הגאון.

כריכת חצי עור בלויה, כתמים חורי עש, מצב בינוני-טוב.