English

פריט 77:

מכתב קודש אישי בכתי"ק הרה"ק שומר אמונים אל הרבנית הצדקת

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר: $4,000 - $5,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב קודש אישי בכתי"ק הרה"ק שומר אמונים ובחתימתו אל זוגתו הרבנית הצדקת מרת סימא – בשפת יידיש. 

במכתבו, משיח עמה אודות מצב בריאותו שהשתפר, שולח פרישת שלומו לכל החבורה הקדושה ומתעניין בשלומה ובמצב בריאותה. 

מעבר לדף העתקת מכתב בידי אחד מחשובי החסידים, בעניין אחר. 

הרה"ק רבי אהרן ראטה [תרנ"ה – תש"ז] מייסד חבורת קודש שומר אמונים ומחבר ספר טהרת הקודש ועוד ספרים. צדיק נשגב שעלה מסאטמאר ומבערגסאז לירושלים ובכל מקום הקהיל סביבו חבורת מבקשי השם ועובדים ביראה ובטהרה. ממשיכי דרכו בקודש, חצרות 'שומר אמונים' של בנו הרה"ק רבי אברהם חיים, וקהילת הקודש 'תולדות אהרן' של חתנו ממשיך דרכו הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן, ממנה השתרגו חצרות 'תולדות אברהם יצחק' ו'תולדות אהרן'. 

[1] ניר מחברת שורות, חתוך. סימני קיפול נרחבים. כתמים ובלאי ופגיעות בדיו כולל מעט בחתימה. שוקם באמנות. מצב טוב. 

מידות: 16 x 13 CM

מידות: 16 x 13 CM