English

פריט 8:

קסת הסופר. דפוס ראשון למהדורה תניינא, אונגוואר תרל"א. עותק ראב"ד צפת רבי חיים סתהון

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $500 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קסת הסופר, מהדורא תנינא, חלק א, דיני כתיבת ספר תורה תפילין ומזוזות עם לשכת הסופר, וחלק ב, המלאות והחסרות, מאת רבי שלמה גנצפריד, מחבר קיצור שלחן ערוך. דפוס קארל יגרס, אונגוואר, תרל"א [1871]. מהדורה ראשונה. העותק האישי של רבי חיים ב"ר מנשה סתהון.


[4], סו; [1], סח-קלו דף, 23 ס"מ. דף שער נוסף לחלק ב. בדף השער של חלק א חתימות וחותמת רבי חיים סתהון מצפת. עם [7] הגהות בכתב יד בשולי העמודים. עם הסכמת החתם סופר, שהועתקה מהמהדורה הראשונה, ובו נכתב: "אני פוקד על כל תלמודי המחויבים לשמוע בקולי שמיום הדפסת ספר קסת הסופר הלז, מכאן ואילך לא יתנו רשות וכתב קבלה לשום סופר כ"א למי שיהי' בקי בספר הזה ורגיל על לשונו". ועם הסכמות רבי יוסף שאול הלוי נאטנזאהן אב"ד לבוב, הרה"ק רבי חיים מצאנז ורבי חיים צבי הירש מאנהיימער.

רבי חיים סתהון (תרל"א-תרע"ח, 1871-1918) – נולד בעיר צפת לאביו רבי מנשה שהיה מחכמי ארם צובא, ראב"ד ורב העיר צפת. בצעירותו עבר עם משפחתו לארם צובא והתייתם מאביו. חזר לצפת עם אמו, למד בתלמוד תורה של האשכנזים ואחר כך למד מחכמי צפת הספרדים. משנת תרס"ב (1902), היה רבה של צפת. מגודל אהבת התורה עזב את משרתו כדי לשקוד על התורה. מחבר הספר "ארץ החיים" על מנהגי ארץ ישראל. במהלך מלחמת העולם הראשונה סבל מעוני ומחסור ונפטר ממחלת הטיפוס, ביום ו' אייר תרע"ח.

כריכה חדשה, פגמים בפינות דף השער ובפינות חלק מהדפים, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.