English

פריט 80:

"בשמחה יוצאים מכל הצרות!" איגרת ברכות וישועות בכתי"ק הרה"ק רבי משה מסטאלין

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'ע"י שמחה – יוצאים מכל הצרות'. איגרת מלאה ברכות לרפואה בכתב יד קודש הרה"ק רבי משה מסטולין, צעיר בני הרה"ק הינוקא 'הפרנקפורטער' רבי ישראל מקרלין – סטולין, ובחתימת ידו הטהורה.

האיגרת נשלחה לידידו הטוב רבי יהושע יצחק, ומיד בראשיתה פותחת בברכה 'רפואה שלמה במהרה וכל טוב'.
בהמשך מודה להשי"ת על רפואת מקבל המכתב ומברכו בחיזוק כוחותיו התמידיים. מעדכן בדבר מצב רפואת הבת מרת תמר ומברכה ברפואה בשלמות ומציין כי אין לדחוק את הזמן לשהות בבתי הרפואה בוויאן (וויען=וינה).
בסוף המכתב מציין את מאמר זקנו הרה"ק רבי אשר מסטולין 'כי בשמחה תצאו – באמצעות השמחה אפשר לינצל מכל הצרות.
הרבי חותם הי' בטוב ובשלום כנפשך וכנפש ידידך הק' ומברכו בכל הברכות ממקור הברכות ובכל טוב. וחותם חתימת קדשו במלואה.

הרה"ק רבי משה מסטולין [תרמ"ט-תש"ב] בנו הרביעי של הרה"ק המפורסם רבי ישראל מקרלין [האור ישראל, מכונה גם 'הפרנקפורטר' או 'הינוקא'] כיהן כאדמו"ר בעיר סטולין אחר פטירת אביו הק', אז גם הקים ישיבה גדולה והרביץ תורה לצעירי הצאן. רבים העריצוהו ושיחרו פניו. ידוע בשליטתו הרחבה בכל מכמני התורה, ולהבדיל, בחכמות העמים, באמנות ובתחומים ושטחים רחבים. עלה על המוקד בשנות חורבן יהדות אירופה.

[1] ניר מכתבים רשמי עם שורות. דיו חזק. דהיית הדיו באותיות הימניות ביותר. מצב טוב – טוב מאוד.


מידות: 12 x 20 CM

מידות: 12 x 20 CM