English

פריט 83:

עותקי הגה"ק רבי שמואל העליר אב"ד צפת

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

[2] כרכים, עם חתימות רבי שמואל העלר אב"ד צפת. לחם סתרים (וינציה, תכ"ד 1664) וקבוצת הגאונים על מסכת עדיות (לבוב תקס"א – צ"ל תק"פ 1820 לערך). עותקים חסרים.


* קבוצת הגאונים [רבותינו בעלי התוספות משאנץ] על מסכת עדויות. ע
ם ביאור מלחמת אריה, ועם שו"ת עם גאוני דורו, מאת רבי יהודה אריה ליבוש פרנקל תאומים. [לבוב], בשער: תקס"א, צ"ל: תק"פ לערך [1820].

[4], לב דף, 19 ס"מ. עם הסכמות רבי עקיבא גינז [איגר], רבי יעקב אורנשטיין אב"ד לבוב, רבי יעקב מליסא ודייני בית הדין הגדול בליסא. תוספות שאנץ אלו כבר הודפסו על ידי אותו מוציא לאור בשנת תקע"ג בשם "עדות נאמנה". עם חתימות רבי שמואל העליר. עם חותמת דהויה בדף השער. דפים לג-לה חסרים.
ללא כריכה, עותק חסר, פגמים בהיקף דף השער עם פגיעה בטקסט, כתמים, חורי עש, מצב בינוני.
* לחם סתרים, פירוש על מסכת עבודה זרה, [מאת רבי שלמה אלגאזי], בהגהת רבי משה זכות. ונציה, תכ"ד [1664]. נדיר.
ד-קלב דף, 20 ס"מ. דפים א-ג, קלג-קלד חסרים. עם חתימת רבי שמואל העליר, חותמת דהויה וחתימה נוספת.
ללא כריכה, עותק חסר, פגמים בפינת דף השער עם פגיעה בטקסט, שדרה רופפת, כתמים, חורי עש, מצב בינוני.

הגאון רבי שלמה אלגאזי (ש"ע-תמ"ג, 1610-1683) – תלמיד הגאונים רבי יוסף ששון ורבי מאיר די בוטון. בהיותו בן 25 עלה לארץ ישראל, ובהמשך מונה לדיין בירושלים. כיהן כרב הקהילה באיזמיר טורקיה ולחם בתוקף בשבתי צבי ובקהלו. היה מהראשונים שלחמו בשבתאות. לאחר שספג מתקפות חריפות על כך, נאלץ לברוח מטורקיה ושב לירושלים.

המקובל האלוקי רבי משה זכות, הרמ"ז (שפ"ה?-תנ"ח, 1625-1698) – גדול מקובלי איטליה בדורו, תלמיד תלמידי רבי חיים ויטאל והשל"ה, מפיץ ומפרסם הקבלה באיטליה ומעמיד תלמידים רבים, אנשי שם, בעלי כוונות וצדיקים. רבה של ונציה ולימים ראש ישיבה ורבה של מנטובה. הרב חיד"א כותב כי היה לו 'מגיד מן השמים'. נפטר בשנת תנ"ח, שנת הולדת אור שבעת הימים הבעש"ט.

הגאון הצדיק רבי שמואל העליר (תקמ"ו-תרמ"ד) – אב"ד צפת, גאון וחסיד. גדל בנעוריו בבית החוזה מלובלין, התברך מפי קדשו פעמים רבות, ואף זכה להיות מאוכלי שלחנו בליל הסדר. עלה בעצתו לארץ הקודש בשנות התק"ע. כיהן כרבה האשכנזי של צפת במשך ששים שנה. נודע כבקי עצום ברפואה ורוקחות, והביא רפואה ומזור ליהודי צפת.