English

פריט 86:

כתב יד הגאון אב"ד וויזאן, ביאור על שולחן ערוך, עם הסכמה בכתי"ק גדולי הרבנים בליטא תקצ"ז.

מחיר פתיחה: $2,000

הערכת מחיר: $8,000 - $12,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כרך כתב-יד, ספר "קנה חכמה וקנה בינה" – חידושים וביאורים על שלחן ערוך ונושאי כליו, בכתב-יד המחבר הגאון רבי יחיאל אב"ד וויזאן – בראש החיבור מופיעות הסכמות בכתב-ידם של חמשה מחשובי רבני ליטא, בראשם הסכמת הגאון רבי יהודה בכרך אב"ד סייני, בעל הגהות ונימוקי הגרי"ב – וויזאן (ליטא), תקצ"ז – לא נדפס


בדף השער של הכרך שלפנינו כותב המחבר: "ספר קנה חכמה וקנה בינה, והוא חידושים וביאורים על הפוסקים האחרונים הלא המה הגאונים המפורסמים, הסמ"ע והש"ך והט"ז, ועל קצת מקומות בדברים הסתומים שבמהרש"א, וגם דרושים נחמדים, לפרט 'קנה חכמה גם בינה והן הם לבד ילווך לא זהב' לפ"ק" [=תקצ"ז].

רוב החיבור הוא על חושן משפט ויורה דעה, ומעט בסופו על אבן העזר ועניינים שונים. בחלק אבה"ע מעתיק המחבר תשובה שכתב בהלכות גיטין בער"ח סיון תקפ"ה. בסוף הכרך "לקוטים מחידושי גפ"ת" ו"דרושים נחמדים".

החיבור כתוב בכתיבה נאה, עם תיקונים, מחיקות והגהות בשולי הגליון.

בתחילת החיבור מופיעה הקדמת המחבר בה מפרט על תוכן ומהות חיבורו. בסיום ההקדמה הוא חותם:
"הקטון יחיאל במוהר"ר משה זצללה"ה החונה פה ק"ק וויזאן הסמוך לק"ק קאלוועריעא, נין ונכד להרב בעל המחבר ספר זכירה, חתן הנגיד מוהר"ר צבי הירש ווילנער מק"ק וואלקעוויסק, שהוא מגזע הגאון המפורסם רבן של כל בני הגולה מוהר"ר מרדכי יפה בעל הלבושים".

בתחילת החיבור מופיעות חמשה הסכמות מרבני ליטא. ההסכמות נתנו בשנים תקצ"ג ותקצ"ד. (לא הצלחנו לפענח את כל החתימות של כותבי ההסכמות).

ההסכמה הראשונה היא בכתב-ידו וחתימתו של רבי יהודה בכרך אב"ד סייני (תקל"ה-תר"ו) בעל הגהות הגרי"ב ונימוקי הגרי"ב שנדפסו בש"ס ווילנא. בסוף החתימה נוסף ע"י החותם: "ומצ"פ [=ומצודתו פרושה] לק"ק מעזעריטש" (שבליטא), פרט שלא ידוע לכותבי תולדותיו.

ההסכמה השניה היא בכתב-ידו וחתימתו של רבי יעקב ב"ר פנחס אב"ד לודווינאווי', מחבר ספר "גופי הלכות" על מסכת נדה (ווארשא תקפ"ב).

כתב ידם של שני הרבנים הנ"ל, למיטב ידיעתינו, לא נראה בבתי מכירות.

[את שלשת ההסכמות הנוספות לא הצלחנו לזהות בוודאות, מחמת הטשטוש שבחתימה. יש המייחסים את ההסכמה השלישית לרבי לייבלה קובנר, ואת ההסכמה הרביעית לרבי אליהו רגולר, אך אין זה נראה כלל מכמה טעמים, ואכמ"ל. בהסכמה החמישית נראה שבחתימה המטושטשת מופיעה שם המשפחה "לוריא"].

בהסכמות ישנם פרטי מידע על המחבר (שלא ידוע עליו ממקורות אחרים).

[56] דף (רובם כתובים משני צידיהם). 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי בשולי הדפים. כריכה חדשה.