English

פריט 87:

אסופת מכתבים מהגאון רבי צבי הירש הכהן וואלק מפינסק בעל 'כתר כהונה'

מחיר פתיחה: $1,800

הערכת מחיר: $2,500 - $3,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אסופת מכתבים בעניינים שונים, מהגאון רבי צבי הירש הכהן וואלק מפינסק בעל 'כתר כהונה' ומבניו הגאונים. 


המכתבים נשלחו בקרב בני המשפחה, מהאב רבה של פינסק ובנו רבי יעקב הכהן וואלק לאחיהם ובנו הצעיר ששמו לא נזכר, בעניינים משפחתיים ברובם, מיעוטם בעסקי ציבור. 

האב הגדול ובנו רבי יעקב כותבים באהבה רבה לבנו-אחיו, השוהה בווילנא, וממריצים אותו להמשיך לשבת שם ולקנות חכמה ויראת שמים ומזה ומזה אל יניח ידיו. 


'אך חשקי בחיים שתקבע עיתותיך לתורה ולתעודה', ברכות ינוחו על ראשך כמו שכתב הגר"א ז"ל בשנות אליהו'.


הגאון רבי צבי הירש הכהן וואלק [תרט"ז-תרס"ז], רבה של פינסק החשובה והמיוחסת ובעל 'כתר כהונה'. מגדולי חכמי דורו שהעריצוהו ביותר וכונה בידי גדולי הדור בתואר 'שר התורה'. למד אצל ה'בית הלוי' בסלוצק ונחשב מגדולי תלמידיו. חתנו של הגאון המפורסם רבי מרדכי גימפל יפה רבה של רוז'ינוי.


[9] גלויות, חלקן כתובות בידי הגאון רבי צבי הירש ועמו בנו רבי יעקב. ובחלקן רק בידי בנו. מצב טוב. 

מידות: 8 x 15 CM

מידות: 8 x 15 CM