English

פריט 88:

חידושי תורה בכתי"ק עמוד ההוראה רבי שלמה זלמן אויערבאך

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $2,000 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חמישה דפים בכתב יד הגאון הגדול עמוד ההוראה רבי שלמה זלמן אויערבאך, בדיני חלה, כלאיים וזרעים. 


חידושי תורתו של מרן הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אויערבאך, מתבדרין בכל בתי מדרשות הוגי התורה. בהירותו וכוח חידושו ידועים ומפורסמים ורבים נאותים לאורם. 


מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך [תר"ע-תשנ"ה] עמוד ההלכה ופוסק הדור. ראש ישיבת קול תורה עשרות בשנים. מצעירותו הדהים את עולם התורה וההלכה, בחיבוריו הגאוניים על מסכת שביעית, על מצוות התלויות בארץ ועל החשמל בשבת. היה חביב על כל שדרות הציבור ופסקיו נפוצו בכל העולם. מספריו, מנחת שלמה, הליכות שלמה, שולחן שלמה, מאורי אש, מעדני ארץ ועוד. 

[5] דפי פנקס, באחד מהם נכתבו חידושי תורה בשני עברי הדף, סה"כ [6] עמו' כתובים. סימני קיפול. שמורים היטב באוגדן נאה. 

מידות: 14 x 20 CM

מידות: 14 x 20 CM