English

פריט 9:

המהדורה הראשונה של הטור אבן העזר, עם בית יוסף, בחיי מרן הבית יוסף. כולל הגהות 'בדק הבית' בכת"י שטרם נדפסו !

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

טור עם בית יוסף, אבן העזר – סביניטה שי"ג – המהדורה הראשונה שנדפסה בחיי מרן הבית יוסף – העתקה של הגהות ה"בית יוסף" מספרו "בדק הבית" בכתב ידו של הגאון רבי דוד גרשון אב"ד ראשיד, מגדולי רבני מצרים בשנות הת'


עותק חסר

בשנת שס"ו נדפס לראשונה בונציה ספר "בדק הבית" למרן הבית יוסף, ובו הגהות והוספות רבות על דבריו בחיבורו הגדול "בית יוסף". הספר לא היה כל כך מפורסם בעשרות השנים הראשונות לאחר צאתו לאור (ראה על כך בהרחבה בדברי החיד"א בספרו "שם הגדולים" בערכו), ורק לאחר שנים רבות התחילו המדפיסים להכניס את דבריו במקומם המתאים בתוך ה"בית יוסף".

בכרך שלפנינו נעתקו כל ההגהות מהספר "בדק הבית" בכתב ידו של הגאון הגדול רבי דוד גרשון אב"ד ראשיד, ושובצו במקומן המתאים.

כמה מההגהות הכתובות בכרך שלפנינו אינן מופיעות בחיבור "בדק הבית" כפי שהוא לפנינו. כמו כן, בכמה מההגהות שלפנינו ישנן שורות שאינן מופיעות בהגהות שנדפסו ב"בדק הבית". אין לדעת האם היה לפני רבי דוד גרשון את כתב היד של החיבור "בדק הבית" (או העתקות ממנו) וממנו העתיק על הגליון, ואם כך לפנינו הגהות של מרן ה"בית יוסף" שאינן ידועות לנו ממקור אחר, או שמא הגהות בודדות אלו הן מחידושיו של רבי דוד גרשון.

ראה לדוגמא בהגהות שבדף רט/1.

הגאון הגדול רבי דוד גרשון (שע"ה ? – ת"ס), מחשובי רבני מצרים, כיהן כאב"ד ראשיד (65 ק"מ מאלכסנדריה). הגאון רבי רפאל אהרן בן שמעון כותב עליו בספרו "טוב מצרים" בערכו: "מרבני מצרים המפורסמים… אכן מצודתו פרוסה על ארץ מצרים כולה… בגינת ורדים אבן העזר מלא מתשובות מוהר"ר דוד גרשון ז"ל, וכותב לו הרב גינת ורדים תוארים יותר גדולים". רבי מרדכי הלוי, רבה של מצרים, בעל שו"ת דרכי נועם (אביו של הגינת ורדים) כותב עליו: "לדבריו הוחילו כל רבני ארץ מצרים".

ג-ד, ז-כ, כב-רכט. חסרים הדפים: א-ב, ה-ו, כא, רל-רלב (סך הכל חסרים 8 דפים בתחילת הספר ובסופו). 31 ס"מ. מצב בינוני. כתמי רטיבות. בלאי. סימני עש.