English

פריט 92:

איגרת ברכות ארוכה ונדירה בכתב יד קודש האחים הרה"ק רבי אברהם דוב והרה"ק רבי דוד מראחמיסטריווקא

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת ארוכה למען תורמי המרכז לטהרת המשפחה עם ברכות מאליפות בעצם כתב יד קודש האחים הקדושים הרה"ק רבי דוד ואחיו הרה"ק רבי אברהם דוב מראחמיסטריווקא ובחתימת ידם. ירושלים, תש"ד.

המכתב נשלח אל הגאון הצדיק רבי אפרים זלמן היילפרין בעת יסדו את המרכז הארצי למען טהרת המשפחה, והצדיקים הקדושים מברכים מאוד את פעלו ומפליגים בחשיבות הארגון.

הננו בזה להביע רחשי תודתנו והכרת תודה על אשר לקחו להם לעסוק בענין גדול כזה אשר כל קדושת ישראל נשען עליו.
המכתב מלא וגדוש בברכה מיוחדת
'בטוחים אנו כי כל חרד וירא לדבר ה' יחיל ידיו למפעל הגדול הזה לתמכו ולסעדו איש איש ככל אשר לאל ידו מי בתמיכה ומי בהשתדלות וגדול יהא שכר המצוה הרבה הזאת בזה ובבא הננו המעתירים בעד כלל ישראל לישועה וגאולה שלמה בקרוב וכתיבה וחתימה טובה לטובה ולברכה'.

האחים הקדושים חותמים על המכתב שכתב האח הרה"ק רבי דוד, ככל הנהגתם המקודשת בשותפות ובצוותא. כל זאת על גבי נייר מסמכים רשמי של שני הצדיקים "אברהם דוב ודוד בהה"ק מוהר"ר מנחם נחום זצוקללה"ה מראחמיסטראווקא ירושלים עיה"ק ת"ו". תקופת נשיאותם המשותפת נמשכה אך 9 שנים.

האחים הקדושים רבי אברהם דוב והרה"ק רבי דוד בני הרה"ק רבי מנחם נחום מראחמיסטריווקא, הנהיגו את חצר הקודש בירושלים מאחר פטירת אביהם בשנת תרצ"ו. רבי אברהם דוב נולד בשנת תרכ"ה ונפטר בשנת תש"ה ורבי דוד נולד בשנת תרל"ב ונלב"ע בשנת תשי"א. בנו של הרה"ק רבי דוד, הוא הרה"ק רבי יוחנן שהמשיך חצר הקודש.

[1] ניר מכתבים רשמי משותף. כולו כתי"ק רבי דוד וחתימתו וחתימת רא"ד. סימני קיפול קלים, כתמים קלים. נקבי תיוק עם חורים על שתי אותיות בשולי הבלאנק. מצב טוב מאוד.

מידות: 14 x 23 CM

מידות: 14 x 23 CM