English

פריט 93:

מכתב בענייני צדקה מגדולי צדיקי ורבני ירושלים עיר הקודש לצדיק מגריידיץ רבי אליהו גוטמאכר

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,200 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בענייני צדקה מגדולי צדיקי ורבני ירושלים עיר הקודש מכולל פרושים, שנשלח אל הצדיק מגריידיץ רבי אליהו גוטמאכר. תרכ"ב. 


החותמים רבני ירושלים הנודעים: רבי ישעיהו ברדקי, רבי זונדל סלאנט, רבי יעקב ברלין ורבי יעקב תאומים.

"קבלנו… הנשלח לכוללנו נידי"נ הרבנים הצדיקים גבאי כוללים אשר בע"ץ אמד' יע"א אשר קבלו ממע' יד"נ הרב הגאב"ד ור"מ בעיר גריידיץ מוהר"ר אלי' גוטאכר נ"י מחיר שמונה ושלשים ר"ט מעות… הצירוף מכתב הגאב"ד הנ"ל… הת"ח אלמנות ויתומים הנפוחים מכפן בעיר אלקים, יהי מעם ד' על מצדיקי הרבים ונדיבי עמנו על חסדם וחמלתם יזכו… מאת ד' תמיד לחלץ ממצר נפשות יקרות… ויזכו לראות בטוב ירושלם בב"א". אישור קבלת תרומה וברכות לתורם, רבי אליהו גוטמאכר, מאת גדולי הרבנים העסקנים והמנהיגים בירושלים. כ"ה תשרי תבר"כ [1861].

ייתכן והשנה היא תרי"ב. 

רבי ישעיהו ברדקי [תק"ן – תרכ"ג] – תלמיד רבי חיים מוולוז'ין, עלה לארץ ישראל בשנת תק"ע לערך, והיה מראשונים מחדשי הישוב היהודי האשכנזי בירושלים. כיהן לזמן מה כראש הקהילה האשכנזית בירושלים, עד למינויו של רבי משה ריבלין. בהמשך כיהן מנהיג ומנהל העדה האשכנזית לצד רב העדה רבי יוסף זונדל מסלנט וחתנו רבי שמואל סלנט.

רבי זונדל סלאנט [תקפ"ו-תרכ"ה] – תלמידם של רבי חיים מוולוז'ין ורבי עקיבא איגר. רבו של רבי ישראל מסלנט וחותנו של רבי שמואל סלאנט. בשנת תצ"ח (1837) עלה לארץ ישראל ושימש כמורה הוראה של העדה האשכנזית בירושלים. חתנו, מרא דארעא קדישא רבי שמואל סלאנט העיד עליו כי "כרב גדלו במידות – כך גודלו בתורה, וכרוב בקיאותו בנגלה, כך הייתה בקיאותו בנסתר. היה גדול הדור בתורה כמו במידות, אלא בענוותנותו הגדולה והנפלאה עלה בידו להעלים את גדולתו מבני אדם". 

רבי יעקב ברלין [תק"ן לערך – תר"ל]- אביו של הנצי"ב מוולאוז'ין, עשיר ונדבן גדול, בהגיעו לגיל ששים עלה מרוסיה לירושלים בשנת תר"י (1850), והיה מגבאי הישיבה ותלמוד תורה "עץ חיים". 

רבי יעקב תאומים – רב קהילת וילאן, עלה לארץ ישראל והיה מדייני בית הדין לעדת האשכנזים בירושלים.

הגה"ק רבי אליהו גוטמאכר מגריידיץ [תקנ"ו – תרל"ה] גדול תלמידי הגאון רבי עקיבא אייגר, איש קדוש ובעל מופת אשר רבבות נהרו לחצרו, אותה ניהל כאחד מצדיקי החסידות. אהב את ארץ ישראל בכל ליבו והתפרסם בפעילותיו למען יישובה. בענוותנותו, דחק באנשים והפציר בהם לבל יבואו לחצרו ואף פרסם בעיתונות מודעות לחדול מהנהירה אליו.

[1] דף, נייר כחול. כתב יד עם [4] חתימות בעברית ואחת בלועזית. כתמי זמן ומים. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 11 x 10 CM

מידות: 11 x 10 CM