English

פריט 94:

מכתב בחתי"ק של הצדיק רבי אליהו מגריידיץ

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בענייני צדקה והרבצת תורה בכתב יד קדשו של הצדיק רבי אליהו גוטמאכר מגריידיץ ובחתימתו. שנת תרל"ד. 


המכתב נשלח לידידו ואהובו הגאון רבי יעקב מרדכי הירשנזון מצפת ירושלים, שעלה מפינסק לצפת והקים בה שתי ישיבות ולימים העבירן לירושלים. היה ממוקיריו ומקורביו של הגאון מגריידיץ. 

במכתב, הוא מבשר לו על נדבות שהשיג לישיבה מאנשים ונשים בעיר נעוויארק – היא ניו יורק של ימינו. 

הצדיק מגריידיץ מסיים מכתבו בתיבות 'ידידו ואוהב נפשו'. 


הגה"ק רבי אליהו גוטמאכר מגריידיץ [תקנ"ו – תרל"ה] גדול תלמידי הגאון רבי עקיבא אייגר, איש קדוש ובעל מופת אשר רבבות נהרו לחצרו, אותה ניהל כאחד מצדיקי החסידות. אהב את ארץ ישראל בכל ליבו והתפרסם בפעילותיו למען יישובה. בענוותנותו, דחק באנשים והפציר בהם לבל יבואו לחצרו ואף פרסם בעיתונות מודעות לחדול מהנהירה אליו.

[1] דף חלק מעט עבה. שוקם בראשו אחרי פגיעה באותיות הכותרת. שנת תרל"ד. כולו בכתב ידו ובחתימתו. מצב טוב.

מידות: 14 x 13 CM

מידות: 14 x 13 CM