English

פריט 95:

דפי חידושים באגדה, דרוש ומוסר בעצם כת"י רבי אליהו גוטמאכר הצדיק מגריידיץ

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר: $2,500 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דפים עמוסים בחידושי תורה ואגדה מופלאים בעצם כתב יד קודש של הצדיק עושה פלאות מגריידיץ רבי אליהו גוטמאכר, לא נדפס.

כתב יד קודש מהצדיק המפורסם מגריידיץ,
בחידושי תורתו העמוקים, ביאורים על פרשיות בחומש ויקרא, בעיקר בדרך הדרוש, עם מעט תיקונים בכתב יד קדשו.

כתב היד לא נדפס מעולם, כפי השגת בדיקתנו, והוא כולל ביאורים בדרוש ובפשט ומעט בדרך העבודה, בעצם כתב יד קדשו. ללא חתימתו. מעט תיקוני טעויות בעצם כתי"ק.

הגה"ק רבי אליהו גוטמאכר מגריידיץ [תקנ"ו – תרל"ה] גדול תלמידי הגאון רבי עקיבא אייגר, איש קדוש ובעל מופת אשר רבבות נהרו לחצרו, אותה ניהל כאחד מצדיקי החסידות. אהב את ארץ ישראל בכל ליבו והתפרסם בפעילותיו למען יישובה. בענוותנותו, דחק באנשים והפציר בהם לבל יבואו לחצרו ואף פרסם בעיתונות מודעות לחדול מהנהירה אליו.

[2] דף, כתובים משני עבריהם, [סה"כ 4 עמודים]. בלאי בשוליים עם פגימות קלות בטקסט. מצב טוב.

מידות: 16 x 20 CM

מידות: 16 x 20 CM